Vertaling van Europese octrooien niet langer nodig vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer nodig om een Engels Europees octrooi te vertalen naar een van de officiële talen van België (Frans, Duits of Nederlands) opdat het geldig zou zijn in België. Dit kan een grote kostenbesparing betekenen. In onderstaande nieuwsbrief zetten we kort de impact van deze wijziging uiteen.

DE EUROPESE OCTROOIPROCEDURE

De Europese procedure laat toe om via één aanvraag en één procedure, een bescherming te verkrijgen in alle landen die lid zijn van het Europees Octrooiverdrag (momenteel 38 landen). Na de aanvraag valt het octrooi als het ware uiteen in een bundel ‘nationale octrooien’. Het is hierbij mogelijk om de bescherming in bepaalde lidstaten uit te sluiten. Een aanvraag voor een Europees octrooi mag in eender welke taal worden ingediend, maar binnen de twee maanden dient er een vertaling in het Duits, Frans of Engels aan het dossier te worden toegevoegd.

Deze Europese procedure mag niet verward worden met het bekomen van een eenheidsoctrooi. Het eenheidsoctrooi zal een Europees octrooi zijn dat eenzelfde gelding zal hebben in 25 Europese landen. Voorlopig zijn de verdragen betreffende het eenheidsoctrooi evenwel nog niet in werking getreden. De verwachting is evenwel dat dit in het voorjaar van 2017 zal gebeuren vermits enkel het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de verdragen nog moeten ratificeren alvorens ze in werking treden.

VERTALING NIET LANGER NOODZAKELIJK VOOR RECHTSGEVOLGEN IN BELGIË

Voor 1 januari 2017 vereiste de Belgische wetgeving dat binnen een termijn van drie maanden na de publicatie en verlening van het Europees octrooi een vertaling van het octrooischrift in één van de drie officiële landstalen werd neergelegd bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom. Indien deze vertaling niet werd aangeleverd, had het Europees octrooi geen rechtsgevolgen in België.

De noodzaak om in België de verleende octrooien telkens nog te vertalen, bracht uiteraard grote kosten met zich mee, zeker wat betreft de vaak lange octrooibeschrijvingen. Deze bepalingen zijn nu gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer nodig om een Engels octrooi te vertalen naar het Nederlands, Frans of Duits wat uiteraard zal leiden tot een kostenbesparing. Alle octrooien verleend, gewijzigd of beperkt in het Engels, zijn vanaf 1 januari 2017 automatisch gevalideerd in België zonder verdere vereisten.

Er mag hierbij niet vergeten worden dat in gerechtelijke procedures nog steeds de gewone Belgische wetgeving van toepassing is en er dan alsnog de volledige vertaling van een Engels octrooi kan worden geëist.