Het erkenningsnummer van Marlex cvba is:

 • voor advies: DV.A232656
 • voor opleidingen: DV.O232655

 

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor een onderneming, financiële steun van de Vlaamse overheid krijgt voor de aankoop van diensten van Marlex, zoals opleidingen en adviezen.

Komt je onderneming in aanmerking voor een subsidie?
Bekijk de voorwaarden voor een subsidie op de website van de kmo-portefeuille.

Hoeveel subsidies kan je krijgen?
Je kan per jaar steun aanvragen tot je persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput. Hoeveel subsidie je kan krijgen, is afhankelijk van de grootte van je onderneming.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten. Je ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar. Een kleine onderneming heeft:

 • minder dan 50 voltijdse werknemer (1 voltijdse = 2 halftijdse),
 • een omzet die kleiner dan of gelijk aan 10.000.000 euro is,
 • een balanstotaal dat kleiner dan of gelijk aan 10.000.000 euro is.

 

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten. Je krijgt maximaal 7.500 euro per jaar. Een middelgrote onderneming heeft:

 • minder dan 250 voltijdse werknemer (1 voltijdse = 2 halftijdse),
 • een omzet die kleiner dan of gelijk aan 50.000.000 euro is,
 • een balanstotaal dat kleiner dan of gelijk aan 43.000.000 euro is.

Maakt je onderneming deel uit van een groep? Hou er rekening mee wanneer je een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van je onderneming.

Vind hier de richtlijnen van de kmo-portefeuille.

Steun ontvangen voor een opleiding of seminarie in Marlex?

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.
 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Als je kiest voor afstandsleren (e-learning), dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.

Voor de eerste vier voorwaarden kan je rekenen op het secretariaat en boekhouding van Marlex.

Steun ontvangen voor advies van een legal architect?
Het advies moet de onderneming vooruithelpen. Er zijn twee types advies:

 • type 1 – van a tot z: schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 • type 2 – enkel advies: schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

 

De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

 

Diensten binnen Marlex die in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille
Opleiding/Seminarie
Omdat u op de hoogte zou blijven van de laatste ontwikkelingen van het recht, organiseert Marlex op geregelde tijdstippen seminaries en opleidingen in de expertises waarover het beschikt: commercial, corporate, M&A, omgeving, HR, tax, bouw en vastgoed, ondernemingen in moeilijkheden, IP, IT & Privacy. U vindt de geplande seminaries onder ‘Lunch & Learn’. Heeft u vragen over een seminarie, of u wenst zich in te schrijven? Stuur een mailtje met jouw gegevens en de seminarie waarvoor je wenst in te schrijven naar advocatenkantoor@marlex.be, of vul het formulier in dat je terugvindt onder ‘Lunch & Learn’.

Ook voor een opleiding op maat van uw bedrijf kan u steeds bij Marlex terecht.

Doordat Marlex erkend is als dienstverlener door het Vlaams Gewest, kan u indien u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van de subsidieregeling van de kmo-portefeuille. Op die manier kan u een gedeelte besparen op de inschrijvingskost.

Advies

 • De tak Corporate: Wij ondersteunen en adviseren u bij de oprichting van uw vennootschap. Wij verstrekken waardevol advies over hoe u kunt voorkomen dat de werking van uw vennootschap wordt verlamd door betwistingen tussen vennoten en/of bestuurders. Wij adviseren u wanneer u uw vennootschap of haar handelsfonds wenst te verkopen en hoe u uw bedrijf daarop dient voor te bereiden.
   • Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:
    • De keuze van vennootschapsvorm bij oprichting (BV(BA), NV of alternatieve vormen?),
    • Essentiële bepalingen in de statuten van uw vennootschap (doel, wijze van benoeming en ontslag bestuurders, vertegenwoordiging van de vennootschap),
    • Aandeelhoudersovereenkomsten (welke bepalingen zijn noodzakelijk om de werking van uw onderneming te blijven garanderen?) ,
    • Overdracht van aandelen of van handelsfonds (wat is het verschil tussen share deal/asset deal? Wat zijn de voordelen? Nadelen?),
    • Familiale overdracht (hoe te organiseren?),
    • ….
 • De tak M&A: Marlex kan u reeds bij aanvang van een herstructurering van ondernemingen, zoals fusie en (partiële) splitsing, of overnames bijstaan om juridisch advies te verlenen.
   • Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:
    • Advies inzake de wijze van fusie, splitsing of overname,
    • Advies inzake de keuze van rechtsvorm,
    • Advies met betrekking tot de vooruitzichten van de onderneming(en),
    • Advies inzake de juridische status van lopende overeenkomsten,
    • De status van de intellectuele eigendom (de IP-portefeuille),
    • Advies of er mogelijks nog claims uit het verleden te verwachten zijn,
    • Advies inzake de wijze van opstellen van overeenkomsten, Letters of Intent, Heads of Agreement, term sheets, non-disclosure agreements, ….
 • De tak Omgeving verleent bijstand en advies aan ondernemingen en overheden in het kader van alles wat Omgeving in aanraking komt: bodemproblematiek, overheidsopdrachten, onteigeningen, hernieuwbare energie, agrarisch recht en pacht.
   • Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:
    • Advies over ontwikkelingsmogelijkheden van een terrein,
    • Advies over strategische beslissingen binnen een onderneming in relatie tot ‘omgeving’,
    • Advies over opgelegde maatregelen (die geen wettelijke verplichting zijn) o.a. onteigening, bestuurlijke maatregel, planschade, ….
 • De tak Ondernemingen in moeilijkheden omvat begeleiding en advies bij strategische keuzes op het vlak van (interne) reorganisaties, vereffening en faillissement
   • Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:
    • Strategisch advies of een (gerechtelijke) reorganisatie al dan niet aangewezen is en onder welke vorm (minnelijk of collectief akkoord van de schuldeisers of overdracht bedrijfstak),
    • Strategisch advies omtrent interne reorganisaties/herstelmaatregelen (bv. afstoten/overlaten bedrijfstak, …),
    • Strategisch advies of een onderneming vatbaar is voor herstel dan wel of beter gekozen wordt voor vereffening/faillissement.
 • De tak HR omvat alle uitdagingen en problemen die een onderneming kan hebben in verband met zijn medewerkers.
  • Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:
    • Ik wens mijn onderneming over te laten/een onderneming over te nemen: juridische scan/audit van het sociaal passief (‘due dilligence’), advies over de overname/overdracht van het personeel,
    • Ik wil mijn onderneming en haar bedrijfsgeheimen beter beschermen: advies over concurrentie en confidentialiteit, verbeteren van mijn contracten met medewerkers,
    • Ik wil internationaal gaan ondernemen en mijn medewerkers uitsturen om te gaan werken in het buitenland: advies over buitenlandse tewerkstelling, opmaak van contracten,
    • Ik wil samenwerken met een buitenlandse ondernemer: advies over mijn rechten en plichten bij samenwerking met buitenlandse medewerkers in mijn bedrijf, opmaak van contracten met onderaannemers,
    • Ik wil mijn onderneming reorganiseren en daarbij overweeg ik personeel te laten afvloeien: advies over collectief ontslag en herstructurering,
 • De tak Bouw en vastgoed verleent advies aan professionelen uit de vastgoed- en bouwsector (eigenaars, investeerders, projectontwikkelaars, aannemers, promotoren, architecten, studiebureaus, veiligheidscoördinatoren, makelaars, verzekeraars enz. …) in hun verhouding tot andere actoren die betrokken zijn bij een bouwproject en/of in alle aspecten van andere vastgoedgerelateerde transacties waarbij zij betrokken zijn.
  • Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:
   • Advies met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van een onroerend goed,
   • Advies met betrekking tot de strategische verwerving van onroerende goederen,
   • Advies met betrekking tot de samenwerkingsvormen en/of vennootschapsstructuren voor de verwerving/ontwikkeling van onroerende goederen,
   • Advies met betrekking tot de algemene optimalisatie van de juridische positie van vastgoedprofessionals.
 • De tak IP, IP & Privacy: Marlex verleent advies omtrent procedurevoering inzake intellectuele eigendom zoals stakingsprocedures en beslag inzake namaak. Daarnaast kunnen cliënten bij ons advies inwinnen voor de opmaak en het onderhandelen van IP- en IT-contracten. Tot slot adviseren wij over alle vraagstukken omtrent privacy en gegevensbescherming in het kader van de GDPR.
  • Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille
   • Advies over de actiemogelijkheden tegen de namaak door een architect van het architecturale ontwerp van een bouwwerk,
   • Advies over de opmaak van een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten conform de dwingende regels inzake auteurscontracten en conform het fiscaal recht,
   • Advies over welke wettelijke grondslagen conform de GDPR kunnen gebruikt worden voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens in het kader van een klantenonderzoek.

Hou er rekening mee dat enkel het advies subsidiabel is, niet de implementatie.

Diensten binnen Marlex die niet in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille
Het is de bedoeling dat het advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking. Enkele voorbeelden:

 • Implementatie, bemiddeling, onderhandeling, geschillen, verdediging, conflicten
 • Gerechtelijke procedures
 • Advies in personen- en familierecht
 • Verzekeringen
 • Echtscheidingen
 • Advies in verkeersrecht
 • Medisch recht
 • Personenrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Wettelijke verplichtingen in het kader van allerhande bouwaspecten


Hoe gaat het in z’n werk?
De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren. Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met je dienstverlener of een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

 • Je schrijft je in voor een opleiding of je ondertekent een adviesovereenkomst bij Marlex.
 • Je doet de subsidieaanvraag via vlaio.be.
 • Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuillerekening van de financiële partner Sodexo.
 • Het agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening.
 • Jij of je medewerker volgt de opleiding of krijgt het advies.
 • Je ontvangt de factuur van Marlex en betaalt online via de kmo-portefeuille.

Meer info op vlaio.be