De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als onderneming – financiële steun van de Vlaamse overheid krijgt voor de aankoop van diensten van Marlex, zoals adviezen.

Komt jouw onderneming in aanmerking voor een subsidie?
Bekijk de voorwaarden voor een subsidie op de website van de kmo-portefeuille.

Komt het advies dat je nodig hebt in aanmerking?
De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn vóór 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

 

Welk type advies wenst u?

Het advies moet de onderneming vooruithelpen. Er zijn twee types advies:

 • type 1 – van a tot z: schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 • type 2 – enkel advies: schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

 

Hoeveel subsidies kan je krijgen?
Je kan per jaar steun aanvragen tot je persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput. Hoeveel subsidie je kan krijgen, is afhankelijk van de grootte van je onderneming.

Een kleine onderneming die investeert in advies kan 30% steun genieten. Je ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar. Een kleine onderneming heeft:

 • minder dan 50 voltijdse werknemers (1 voltijdse = 2 halftijdse),
 • een omzet die kleiner dan of gelijk aan 10.000.000 euro is,
 • een balanstotaal dat kleiner dan of gelijk aan 10.000.000 euro is.

 

Een middelgrote onderneming die investeert in advies kan 20% steun genieten. Je krijgt maximaal 7.500 euro per jaar. Een middelgrote onderneming heeft:

 • minder dan 250 voltijdse werknemers (1 voltijdse = 2 halftijdse),
 • een omzet die kleiner dan of gelijk aan 50.000.000 euro is,
 • een balanstotaal dat kleiner dan of gelijk aan 43.000.000 euro is.

 

Maakt je onderneming deel uit van een groep? Hou er rekening mee wanneer je een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van je onderneming.

Advies

Hieronder vind je een lijst van de soorten adviezen die onder meer in aanmerking kunnen komen.

De tak Corporate: Wij ondersteunen en adviseren u bij de oprichting van uw vennootschap. Wij verstrekken waardevol advies over hoe u kunt voorkomen dat de werking van uw vennootschap wordt verlamd door betwistingen tussen vennoten en/of bestuurders. Wij adviseren u wanneer u uw vennootschap of haar handelsfonds wenst te verkopen en hoe u uw bedrijf daarop dient voor te bereiden.

Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:

 • De keuze van vennootschapsvorm (BV, NV of alternatieve vormen?),
 • Essentiële bepalingen in de statuten van uw vennootschap (doel, wijze van benoeming en ontslag bestuurders, vertegenwoordiging van de vennootschap),
 • Aandeelhoudersovereenkomsten (welke bepalingen zijn noodzakelijk om de werking van uw onderneming te blijven garanderen?) ,
 • Overdracht van aandelen of van handelsfonds (wat is het verschil tussen share deal/asset deal? Wat zijn de voordelen? Nadelen?),
 • Familiale overdracht (hoe te organiseren?),
 • ….

 

De tak M&A: Marlex kan u reeds bij aanvang van een herstructurering van ondernemingen, zoals fusie en (partiële) splitsing, of overnames bijstaan om juridisch advies te verlenen.

Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:

 • Advies inzake de wijze van fusie, splitsing of overname,
 • Advies inzake de keuze van rechtsvorm,
 • Advies met betrekking tot de vooruitzichten van de onderneming(en),
 • Advies inzake de juridische status van lopende overeenkomsten,
 • De status van de intellectuele eigendom (de IP-portefeuille),
 • Advies of er mogelijks nog claims uit het verleden te verwachten zijn,
 • Advies inzake de wijze van opstellen van overeenkomsten, Letters of Intent, Heads of Agreement, term sheets, non-disclosure agreements, ….

 

De tak Overheid & Omgeving verleent bijstand en advies aan ondernemingen en overheden in het kader van alles wat Omgeving in aanraking komt: bodemproblematiek, overheidsopdrachten, onteigeningen, hernieuwbare energie, agrarisch recht en pacht.

Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:

 • Advies over ontwikkelingsmogelijkheden van een terrein,
 • Advies over strategische beslissingen binnen een onderneming in relatie tot ‘omgeving’,
 • Advies over opgelegde maatregelen (die geen wettelijke verplichting zijn) o.a. onteigening, bestuurlijke maatregel, planschade, ….

 

De tak Ondernemingen in moeilijkheden omvat begeleiding en advies bij strategische keuzes op het vlak van (interne) reorganisaties, vereffening en faillissement

Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:

 • Strategisch advies of een (gerechtelijke) reorganisatie al dan niet aangewezen is en onder welke vorm (minnelijk of collectief akkoord van de schuldeisers of overdracht bedrijfstak),
 • Strategisch advies omtrent interne reorganisaties/herstelmaatregelen (bv. afstoten/overlaten bedrijfstak, …),
 • Strategisch advies of een onderneming vatbaar is voor herstel dan wel of beter gekozen wordt voor vereffening/faillissement.

 

De tak HR omvat alle uitdagingen en problemen die een onderneming kan hebben in verband met zijn medewerkers.

Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:

 • Ik wens mijn onderneming over te laten/een onderneming over te nemen: juridische scan/audit van het sociaal passief (‘due dilligence’), advies over de overname/overdracht van het personeel,
 • Ik wil mijn onderneming en haar bedrijfsgeheimen beter beschermen: advies over concurrentie en confidentialiteit, verbeteren van mijn contracten met medewerkers,
 • Ik wil internationaal gaan ondernemen en mijn medewerkers uitsturen om te gaan werken in het buitenland: advies over buitenlandse tewerkstelling, opmaak van contracten,
 • Ik wil samenwerken met een buitenlandse ondernemer: advies over mijn rechten en plichten bij samenwerking met buitenlandse medewerkers in mijn bedrijf, opmaak van contracten met onderaannemers,
 • Ik wil mijn onderneming reorganiseren en daarbij overweeg ik personeel te laten afvloeien: advies over collectief ontslag en herstructurering,

 

De tak Bouw en vastgoed verleent advies aan professionelen uit de vastgoed- en bouwsector (eigenaars, investeerders, projectontwikkelaars, aannemers, promotoren, architecten, studiebureaus, veiligheidscoördinatoren, makelaars, verzekeraars enz. …) in hun verhouding tot andere actoren die betrokken zijn bij een bouwproject en/of in alle aspecten van andere vastgoedgerelateerde transacties waarbij zij betrokken zijn.

Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille:

 • Advies met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van een onroerend goed,
 • Advies met betrekking tot de strategische verwerving van onroerende goederen,
 • Advies met betrekking tot de samenwerkingsvormen en/of vennootschapsstructuren voor de verwerving/ontwikkeling van onroerende goederen,
 • Advies met betrekking tot de algemene optimalisatie van de juridische positie van vastgoedprofessionals.

 

De tak IP, IP & Privacy: Marlex verleent advies omtrent procedurevoering inzake intellectuele eigendom zoals stakingsprocedures en beslag inzake namaak. Daarnaast kunnen cliënten bij ons advies inwinnen voor de opmaak en het onderhandelen van IP- en IT-contracten. Tot slot adviseren wij over alle vraagstukken omtrent privacy en gegevensbescherming in het kader van de GDPR.

Waarvoor u bij Marlex terecht kan in kader van de kmo-portefeuille

 • Advies over de actiemogelijkheden tegen de namaak door een architect van het architecturale ontwerp van een bouwwerk,
 • Advies over de opmaak van een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten conform de dwingende regels inzake auteurscontracten en conform het fiscaal recht,
 • Advies over welke wettelijke grondslagen conform de GDPR kunnen gebruikt worden voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens in het kader van een klantenonderzoek.

Hou er rekening mee dat enkel het advies subsidiabel is, niet de implementatie.

Wat komt niet in aanmerking?
Het is de bedoeling dat het advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking. Ondernemingen in oprichting kunnen geen steun bekomen via de kmo-portefeuille. Enkele voorbeelden:

 • Implementatie, bemiddeling, onderhandeling, geschillen, verdediging, conflicten
 • Stopzetting of ontbinding van vennootschap
 • Gerechtelijke procedures
 • Advies in personen- en familierecht
 • Verzekeringen
 • Echtscheidingen
 • Advies in verkeersrecht
 • Medisch recht
 • Personenrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Wettelijke verplichtingen in het kader van allerhande bouwaspecten
 • Nalezen van ontwerp van overeenkomsten


Hoe werkt het juist?
De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren. Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met je dienstverlener.

 • Je ondertekent een adviesovereenkomst bij Marlex.
 • Je doet de subsidieaanvraag via vlaio.be ten laatste 14 dagen na de start van de samenwerking.
 • Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuillerekening van de financiële partner Sodexo.
 • Het Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening.
 • Jij krijgt het advies.
 • Je ontvangt de factuur van Marlex en betaalt online via de kmo-portefeuille.

 

Neem gerust contact op indien we u kunnen bijstaan.