Algemeen

In deze privacyverklaring (de “Verklaring”) wordt op gedetailleerde wijze uiteen gezet hoe Marlex cvba (hierna Marlex), als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaat. Door onze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Marlex uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals is beschreven in deze Verklaring. Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “General Data Protection Regulation” of “GDPR”).

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door: Marlex cvba
, Dirk Martensstraat 23
, 8200 Brugge
, Ondernemingsnummer: 0834.199.604
“Marlex”, “wij” of “ons”
 Marlex heeft intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt de contactpersoon voor gegevensbescherming bereiken via advocatenkantoor@marlex.be.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Marlex verwerkt uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden. Afhankelijk van de concrete situatie zullen de persoonsgegevens die wij verwerken variëren. Dat kan gaan om uw persoonlijke identificatie- en contactgegevens, uw financiële situatie, uw familiale situatie, uw strafrechtelijke of gerechtelijke voorgaanden, uw vennootschappen en uw beroepsactiviteiten. Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.

Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden maar bewaard zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Wij geven hieronder enkele voorbeelden van bewaringstermijnen: Cliënteninformatie wordt zo lang bijgehouden als nodig is, gelet op de specifieke situatie van de cliënt en de voor hem/haar door Marlex behandelde dossiers, dan wel zo lang als vereist conform onze wettelijke en deontologische verplichtingen. Bent u enkel ingeschreven op onze nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag hebben. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt omwille van onder meer de volgende doelen:

 • Juridische dienstverlening;
 • Implementatie van onze adviezen;
 • Gerechtelijke bijstand/verdediging;
 • Algemene en financiële administratie;
 • Algemeen klanten en leveranciersbeheer, met inbegrip van facturatie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven (direct marketing);
 • Versturen tevredenheidsenquêtes.

 

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de link om uit te schrijven. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op basis van volgende grondslagen:

 • U doet op ons beroep ingevolge een overeenkomst (juridische dienstverlening);
 • Wij verzamelen uw gegevens in uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving;
 • Cliëntengegevens of prospectgegevens worden verzameld op basis van het gerechtvaardigd belang (direct marketing) om hen blijvend te informeren (nieuwe wetgeving, seminaries, nieuwe teamleden…). Indien gewenst , kunnen cliënten zich uitschrijven via de unsubscribe-link.
 • Voor sommige gegevens, die niet onder bovenstaande grondslagen vallen, kunnen wij uw expliciete toestemming vragen.

 

Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 • Op inzage van uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden;
 • Op verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken Dit recht is echter niet absoluut;
 • Om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken voorzover de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming met dien verstande dat dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke intrekking;
 • Om voor zover mogelijk, in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 • Om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden; en Niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden.

 

U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons uw verzoek te mailen, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar advocatenkantoor@marlex.be.

 Delen van en toegang tot de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt door advocaten verbonden aan Marlex of Marlex-werknemers om uw dossier te behartigen. In het kader van uw dossier zal het echter soms vereist zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden (bv. rechtbank, revisor, notaris, …). Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen. Wij gebruiken Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Als u hierop bent ingeschreven, geven wij uw e-mailadres via Mailchimp door naar de Verenigde Staten conform de voorwaarden van GDPR. In geen enkel ander geval geven wij uw persoonsgegevens door aan landen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Marlex heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Marlex heeft het recht om deze Verklaring op elk ogenblik te wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de persoonsgegevens die door Marlex worden verwerkt. Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op onze website.

Addendum privacyverklaring/Verwerking beeldmateriaal

Algemeen

 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: Marlex cvba, Dirk Martensstraat 23, 8200 Brugge, Ondernemingsnummer: 0834.199.604 (hierna: ‘Marlex’, ‘wij’ of ‘ons’). Marlex heeft intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt de contactpersoon voor gegevensbescherming bereiken via privacy@marlex.be.

Via dit addendum op onze privacyverklaring (hierna: ‘Addendum’), informeren wij u op gedetailleerde wijze hoe Marlex, als verwerkingsverantwoordelijke, aanvullende persoonsgegevens (beeldmateriaal) verwerkt in de context van deze infosessie in het kader van de Week van de Bedrijfsoverdracht (hierna: ‘Infosessie’).

Dit Addendum vormt aldus een aanvulling op de reeds bestaande en toepasselijke privacyverklaring van Marlex (beschikbaar op https://marlex.be/privacyverklaring) (hierna: ‘Privacyverklaring’), zodat beide documenten steeds samen moeten gelezen worden.

Welke persoonsgegevens wij bijkomend verwerken en waarom?

De persoonsgegevens die u bij uw inschrijving reeds aan ons hebt verstrekt, verwerken wij conform onze Privacyverklaring.

Daarnaast verwerken wij ook beeldmateriaal tijdens de Infosessie. Dit beeldmateriaal omvat:

 • Algemene sfeerfoto’s waarop deelnemers herkenbaar kunnen zijn.
 • Gerichte foto’s van individuele deelnemers.
 • Video-opnames.

(hierna: ‘Beeldmateriaal’)

Het verwerken van het Beeldmateriaal houdt het volgende in:

 • Het vastleggen en bewaren van het Beeldmateriaal met een fototoestel, smartphone, videocamera…, waarvoor wij uw toestemming vragen.
 • Het hergebruiken van het Beeldmateriaal, zoals door publicatie op de website van Marlex, door verspreiding ervan via sociale media, door implementatie ervan in onze marketingcontent zoals bedrijfsbrochures en nieuwsbrieven, …, waarvoor wij uw toestemming vragen.

(hierna: ‘Verwerkingen’)

Marlex verwerkt het Beeldmateriaal slechts om haar commerciële netwerk te informeren over de organisatie en het verloop van de Infosessie.

Hoelang bewaren wij het Beeldmateriaal?

 Marlex bewaart het Beeldmateriaal niet langer dan nodig om het voormelde doel te bereiken. Zodra de communicatie over de Infosessie voldoende verspreid en verzadigd is binnen het commerciële netwerk van Marlex, zullen wij het Beeldmateriaal niet langer bewaren. Wij zullen in elk geval het Beeldmateriaal niet langer verwerken van zodra u uw toestemming voor een of meerdere Verwerkingen intrekt.

Delen en toegang tot het Beeldmateriaal?

Het Beeldmateriaal zal in eerste instantie worden gebruikt door de medewerkers van Marlex met oog op de Verwerkingen overeenkomstig het hierboven besproken doeleinde.

Marlex deelt het Beeldmateriaal slechts binnen haar commerciële netwerk binnen de EER en via haar sociale media-pagina’s.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

 Een overzicht van uw rechten als betrokkene en hoe u deze kan uitoefenen, kan u terugvinden in onze Privacyverklaring.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Een beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die wij nemen ter bescherming van het Beeldmateriaal, kan u terugvinden in onze Privacyverklaring.

Cookies

De website https://marlex.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Marlex cvba (hierna “Marlex”, “Wij” en “Ons”)

Dirk Martensstraat 23

8200 Brugge

België

BTW BE 0543.374.105

E-mail: advocatenkantoor@marlex.be

Telefoon: +32 050 83 20 38

Marlex is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in deze Cookieverklaring.

 

 1. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf (“first party cookies”) of door partners van de website (“third party cookies”). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

 

 1. Welke cookies gebruikt Marlex?

Wanneer je onze website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

 

Naam cookie Doel van de cookie Duur aanwezigheid cookie Domein
cookie_aanvaarding Deze cookie geeft aan dat de gebruiker akkoord gaat met de gebruikte cookies op de website 100 dagen na bezoek van de website Marlex
__utma __utma-cookies bepalen het eerste bezoek aan de website via een bepaalde browser 2 jaar na bezoek van de website Google Analytics
__utmb __utmb-cookies geven weer wanneer een gebruiker de website bezoekt 30 minuten na bezoek van de website Google Analytics
__utmc __utmc-cookies geven weer wanneer een gebruiker de website verlaat Tot het sluiten van de browser Google Analytics
__utmz __utmz-cookies houden bij welk kanaal de gebruiker heeft gebruikt om de website te bereiken (zoals een directe verwijzingslink, een zoekmachine, een advertentiecampagne of een e-maillink) 6 maanden na bezoek van de website Google Analytics

 

Voor third party cookies geplaatst door derde partijen (zoals Google Analytics) verwijzen we je graag door naar de verklaringen van deze derde partijen: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Marlex heeft geen enkele invloed op de inhoud van cookieverklaringen van derde partijen, noch op de inhoud van third party cookies.

 1. Uw cookies beheren

Voor de __utma, __utmb, __utmc en __utmz cookies hebben wij jouw voorafgaande toestemming nodig.

Je kunt jouw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door de in jouw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe je dit kunt doen, vind je op de websites van de betreffende browserfabrikanten:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://support.applcom/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
  1. Persoonsgegevens – rechten van de bezoekers

 

Aangezien het plaatsen van cookies een verwerking van persoonsgegevens kan uitmaken, heb je als betrokkene in dat geval het recht op inzage, verbetering, wissen, overdraagbaarheid, beperking van en bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je vinden in onze Privacyverklaring.

 1. Wijzigingen

Marlex behoudt zich het recht voor haar Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op haar website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing.

 1. Contact

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen met Marlex via advocatenkantoor@marlex.be.

Je kunt met jouw klachten steeds bij ons terecht op het e-mailadres advocatenkantoor@marlex.be ofwel bij de nationale toezichthouder. Deze laatste kan je bereiken via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Klachten

U kunt met uw klachten steeds bij ons terecht op het e-mailadres advocatenkantoor@marlex.be ofwel bij de nationale toezichthouder. Deze laatste kunt u bereiken via de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 commission@privacycommission.be