1.    Marlex is een CVBA naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Dirk Martensstraat 23, 8200 Brugge, met als ondernemingsnummer BE 0543.374.105 in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Marlex”. Alle advocaten van Marlex zijn verbonden aan de Balie van West-Vlaanderen.

2.    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle diensten geleverd door Marlex, haar vennoten, haar medewerkers en haar personeel

3.    De cliënt verbindt zich ertoe alle relevante gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van dergelijke informatie en gegevens, ook indien deze verifieerbaar zijn.

4.    Marlex levert haar diensten uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5.    De uitvoering van dienstprestaties door Marlex of een van haar medewerkers geldt als bewijs van de bestelling van de dienstprestaties en brengt de verbintenis van de cliënt met zich tot betaling van de verrichte dienstprestaties.

6.    De dienstverlening door Marlex wordt geleverd volgens de onderstaande erelonen- en kostenstructuur:

 •  Erelonen: De diensten worden geleverd aan de uurloontarieven die van toepassing zijn bij Marlex op het ogenblik van de uitvoering van de diensten. Behoudens de kosten de hierna vermeld worden, is dit een all-in ereloontarief. Marlex behoudt zich het recht voor de ereloontarieven op gezette tijden aan te passen, wanneer hiertoe objectieve redenen voorhanden zijn. De overzichtslijst met de actueel geldende uurloontarieven bij Marlex kan op verzoek van de cliënt bezorgd worden.
 •  Specifieke kantoorkosten: Deze post omvat alle bedragen die Marlex voorschiet voor de uitvoering van de opdracht, zoals gerechtskosten (griffierechten, deurwaarderskosten, …) en vertaalkosten. De uitgaven aan derden worden afzonderlijk aangerekend. Voor de verplaatsingskosten geldt actueel een vast tarief van 0,60 €/km.
  Behoudens alle erelonen en kosten zijn exclusief de daarop geldende btw.

 

7.    Voor btw-plichtigen die niet in België gevestigd zijn, kan de btw verlegd worden mits Marlex een geldig btw-nummer van de cliënt ter verificatie mag ontvangen.

8.    De afrekening op basis van uurloon geschiedt ten provisionele titel en onverminderd het recht van Marlex om in de eindafrekening rekening te houden met de waarde van de zaak en/of met het bereikte resultaat.

9.    Marlex heeft het recht om, zowel voor aanvang van als tijdens de werkzaamheden, aan de cliënt een voorschot te vragen d.m.v. een provisienota. De werkzaamheden zullen pas worden aangevat of voortgezet na de betaling van deze provisie. Ook kosten zullen slechts worden voorgeschoten mits betaling van de vermelde provisie. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Marlex, voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Aan nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en/of voor te schieten kosten. Voorschotten kunnen steeds gevraagd worden wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisen, alsook wanneer er twijfel is over de solvabiliteit van de cliënt en/of er kosten moeten worden voorgeschoten. Marlex kan pas gehouden worden haar dienstverlening aan te vatten na integrale betaling van dit voorschot.

10.    Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn facturen (betreffende ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen) contant betaalbaar. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest op gelijk aan de verwijlsinterestvoet volgens de wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de cliënt tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag. Bij elke laattijdige betaling in hoofde van de cliënt heeft Marlex het recht de verdere uitvoering van haar dienstverlening op te schorten tot integrale betaling van de openstaande facturen.

11.   Ten aanzien van de cliënt-ondernemer brengt elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest op gelijk aan de verwijlsinterestvoet volgens de wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de cliënt-ondernemer tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag.

Ten aanzien van de cliënt-consument brengt elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald, volgende verhoging met zich mee:

 • een verwijlinterest gelijk aan de interest tegen de referentie-interestvoet bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, verhoogd met 8%

 

EN

 • een forfaitaire vergoeding van
  –   € 20 indien het saldo lager is dan € 150
  –   € 30 + 10% van de som boven € 150 indien het saldo tussen de € 150 en de € 500 is
  –   € 65 + 5% van de som boven € 500, met een maximum van € 2000, indien het saldo hoger is dan € 500

 

Bovenstaande verhogingen ten aanzien van de cliënt-consument zullen slechts toegepast worden na het verzenden van een kosteloze herinnering en het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagendagen. De termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang op:

 • de derde werkdag na het versturen van de kosteloze herinnering, indien het een niet-elektronische herinnering betreft
 • de werkdag volgend op het versturen van de kosteloze herinnering, indien het een elektronische herinnering betreft

 

Ingeval in hoofde van de cliënt-consument binnen hetzelfde kalenderjaar reeds 3 kosteloze herinneringen verzonden werden, zal vanaf de vierde herinnering een forfaitaire kost van € 7,50 per herinnering aangerekend worden.

12.   De cliënt en Marlex kunnen op elk ogenblik en zonder schadevergoeding de samenwerking beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

13.    Marlex stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt zo spoedig mogelijk door aan de cliënt. In geval van laattijdige betaling van de facturen van Marlex, gaat de cliënt er evenwel uitdrukkelijk mee akkoord dat Marlex op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt de sommen inhoudt tot vereffening van de openstaande staten, en desgevallend deze openstaande staten met de ontvangen derdengelden mag verrekenen na voorafgaande kennisgeving.

14.    Iedere aansprakelijkheid van Marlex en/of haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat effectief ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Marlex wordt uitbetaald. De cliënt zal iedere aansprakelijkheidsvordering uitsluitend uitoefenen bij wijze van rechtstreekse vordering lastens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Marlex. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering kan worden verkregen vanwege de verzekeraar, is de aansprakelijkheid van Marlex en/of haar medewerkers gezamenlijk beperkt tot een bedrag van maximaal 200.000 euro. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.

15.    Marlex verwerkt de persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met haar privacyverklaring, beschikbaar onder meer op de website. De privacyverklaring beschrijft op gedetailleerde wijze hoe Marlex, als verwerkingsverantwoordelijke, met persoonsgegevens omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens.

16.    Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving, zoals deze op gezette tijdstippen wordt gewijzigd, is eveneens van toepassing op de advocatuur. De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van de diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil. Verder is de advocaat op grond van een wettelijk ingesteld identificatieplicht verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. Het is Marlex, alsook de behandelende advocaat verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld en/of dat er een onderzoek aan de gang is.

17.    Op geen enkele wijze kan de cliënt enige rechten ontlenen aan de informatie die op de website wordt weergegeven, of kan Marlex aansprakelijk gesteld worden voor welke directe of indirecte schade dan ook die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website.

18.    Marlex behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In geval van wijziging wordt de cliënt geïnformeerd van de gewijzigde tekst. De cliënt wordt geacht akkoord te gaan met de aangepaste algemene voorwaarden bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de drie weken na kennisgeving van de gewijzigde tekst.

19.    Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet aan. In dit geval zal de ongeldige of nietige bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de intentie van de oorspronkelijke bepaling.

20.    De overeenkomst tussen Marlex en de cliënt (en alle eventuele niet-contractuele verbintenissen die eruit voortvloeien of ermee verband houden) wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht en de toepasselijke deontologische regels. Alle betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Marlex.

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Marlex