Strategische prioriteiten van de Belgische mededingingsautoriteit
Het mededingingsrecht is brandend actueel. Niet alleen op Europees niveau waar het Hof van Justitie dit jaar hopelijk eindelijk de knoop zal doorhakken over het Arco-dossier en de verenigbaarheid met de mededingingsrechtelijke regels inzake staatssteun zal toetsen, ook op Belgisch niveau merken we een stijgende belangstelling waarbij de Belgische mededingingsautoriteit meer en meer op de voorgrond treedt. Dit is dus het ideale moment om de strategische prioriteiten van de Belgische mededingingsautoriteit anno 2016 onder de loep te nemen.

Belgische mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is de administratieve instantie die in België de mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie onderzoekt, en toeziet op de voornaamste fusies en overnames.

Voornaamste inbreuken onderworpen aan toezicht: kartelafspraken 

Het mededingingsrecht beoogt de vrije concurrentie te beschermen en concurrentieverstorende gedragingen te sanctioneren. Verschillende gedragingen zijn hierbij strafbaar gesteld. De BMA zal zich echter voornamelijk richten op het opsporen en bestraffen van kartelafspraken. Dit zijn overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen concurrerende ondernemingen met als doel hun concurrentiegedrag op de markt te coördineren. Dit kan gebeuren door onder meer prijsafspraken, toewijzing van productie- en verkoopquota, verdeling van de markten en klanten …

Voornaamste sectoren onderworpen aan toezicht: grootindustrie, geliberaliseerde sectoren, digitale economie, professionele dienstverlening en openbare aanbestedingen

Bijkomend heeft de BMA bepaalde sectoren aangeduid die zij anno 2016 met verhoogde waakzaamheid zal opvolgen. Vooreerst zal zij de sector van de grootindustrie en de relaties met haar leveranciers viseren. Meer in het bijzonder wordt hierbij de agrovoedingsindustrie onder de loep genomen, met specifieke aandacht voor de sector van de suiker en de sector van cider en andere vruchtenwijnen.

Een tweede prioriteit is het toezicht op de geliberaliseerde sectoren en de netwerk-industrieën. Voornamelijk zal erover gewaakt worden dat er geen toetredingsbarrières worden opgezet door concurrenten voor telecomondernemingen die hun diensten in pakket willen aanbieden.

Ook de sector van de media en de digitale economie zal in 2016 extra aandacht krijgen van de BMA. Hierbij zal de BMA erover waken dat innovatieve bedrijfsmodellen niet worden bedreigd door anti-concurrentiële gedragingen.

In lijn met de waarschuwing van de Nationale Bank over de prijsontwikkelingen in de dienstensector, zal ook de sector van professionele dienstverlening een prioriteit zijn. Er zal voornamelijk worden gecontroleerd dat de beroepsverenigingen de concurrentieregels respecteren.

Ten slotte zullen ook openbare aanbestedingen bijzondere aandacht krijgen van de BMA. Contracten voor openbare aanbestedingen zijn immers uiterst gevoelig voor het ontstaan van kartelafspraken.

Ondernemingen in bovenstaande sectoren zijn dus gewaarschuwd en gaan dus best na of hun commerciële overeenkomsten conform het mededingingsrecht zijn.