Nieuwe innovatieaftrek op komst

Op 1 juli 2016 werden de fiscale vrijstellingen voor inkomsten uit octrooien afgeschaft. Begin december 2016 werd een voorontwerp voor een nieuwe innovatieaftrek goedgekeurd door de Ministerraad. Het navolgend wetsontwerp werd op 21 december 2016 ingediend bij het Parlement, waar het momenteel met spoed wordt behandeld. Wij lichten u al kort de belangrijkste wijzigingen toe.

OUD SYSTEEM: FISCALE AFTREK VOOR OCTROOIEN

De octrooiaftrek bedroeg 80 % van de door een vennootschap verworven octrooi-inkomsten, ook wel licentievergoedingen of royalty’s genoemd. Door de toepassing van de octrooiaftrek waren slechts 20 % van de octrooi-inkomsten belastbaar tegen een tarief van 33,99 %. Het effectieve belastingtarief bedroeg bijgevolg 6,80 %.

Het aantal bedrijven dat gebruik maakte van dit systeem steeg door de jaren heen, maar bleef toch redelijk beperkt. Dit is voornamelijk te wijten aan de lange wachttijd tot een octrooi effectief is toegekend, en het feit dat enkel innovatie die zich vertaalt in octrooien onder het gunsttarief vallen. Software bijvoorbeeld wordt doorgaans beschermd door auteursrechten en kwam dus niet in aanmerking voor dit gunsttarief.

Onder druk van de OESO wordt deze octrooi-aftrek aangepast. Vanaf 1 juli 2016 worden er geen nieuwe aftrekken voor octrooi-inkomsten toegestaan. Er is wel voorzien in een overgangsbepaling tot uiterlijk 30 juni 2021.

NIEUW SYSTEEM: DE VRIJSTELLING VOOR INNOVATIE-INKOMSTEN

In de plaats van bovenstaande regelgeving wordt voorzien in een nieuw regime, dat zal terugwerken tot 1 juli 2016.

Deze nieuwe regelgeving voorziet in een aftrek niet alleen voor octrooien maar eveneens voor andere intellectuele eigendomsrechten. Concreet zal de aftrek worden uitgebreid tot:

  • Kwekersrechten
  • Weesgeneesmiddelen
  • Data-exclusiviteit
  • Marktexclusiviteit
  • Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s

Bovendien zal er een uitbreiding zijn van bestaande octrooien naar aangevraagde maar nog niet goedgekeurde octrooien. Ook de meerwaarde uit de verkoop van intellectuele rechten alsook schadevergoedingen voor octrooi-inbreuken zullen in aanmerking komen voor de nieuwe aftrek. De nieuwe aftrek zal fiscaal neutraal zijn bij fusies en splitsingen en het tarief wordt opgetrokken tot 85%. In geval er geen voldoende winst is, kunnen overschotten onbeperkt worden overgedragen.

Momenteel wordt het wetsontwerp met spoed behandeld in de Kamer. De nieuwe wet zal dus niet lang op zich laten wachten.