Nieuwe clementierichtsnoeren van de Belgische mededingingsautoriteit

Kartelafspraken tussen concurrerende bedrijven zijn in de regel geheim en het opsporen van dergelijke afspraken is bijgevolg moeilijk. Daarom kan de onderneming die informatie biedt over mogelijke kartelafspraken en samenwerkt met de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een volledige of gedeeltelijke vrijstelling verkrijgen van de nadien opgelegde boetes. Om hierover duidelijkheid te scheppen, heeft de BMA in 2007 clementierichtsnoeren uitgevaardigd. De nieuwe versie van deze richtsnoeren is sinds eind maart 2016 in werking getreden. Marlex bekijkt met u kort de belangrijkste wijzigingen.

Overlappende percentages van strafvermindering

Afhankelijk van de rang waarin het verzoek om clementie wordt ingediend door de onderneming, zal men een vrijstelling of een vermindering van de opgelegde boetes verkrijgen. Wie als eerste informatie meedeelt, kan immuniteit verkrijgen. De tweede, derde en daaropvolgende ondernemingen die meewerken krijgen een reductie van respectievelijk 30% tot 50%, 20% tot 40% en 10% tot 30%. Door het invoeren van deze overlappende percentages, is het mogelijk dat een volgende onderneming die meer en betere informatie verschaft dan een voorgaande onderneming, een grotere vermindering krijgt. Het is dus van belang om zowel snel als voldoende duidelijke informatie te verschaffen.

Ook natuurlijke personen kunnen immuniteit verkrijgen

In 2013 werd de persoonlijke aansprakelijkheid van managers, personeelsleden en bestuurders ingevoerd voor inbreuken op het mededingingsrecht. Er kunnen geldboetes tot 10.000 euro opgelegd worden aan personen die kartelafspraken hebben onderhandeld.

In de nieuwe richtsnoeren worden nu ook bepalingen opgenomen waardoor deze natuurlijke personen vrijstelling kunnen verkrijgen van vervolging. Het is hierbij niet van belang in welke rang hun verzoek tot immuniteit werd ingediend. Het feit dat een natuurlijke persoon om immuniteit verzoekt, belet niet dat ook de onderneming waarvoor die persoon handelde een clementieverzoek indient.

Clementieverzoek op Europees en op Belgisch niveau

Een kartel kan op Europees niveau onderzocht worden door de Europese Commissie, op Belgische niveau  door de BMA en soms vindt er zelfs een parallel onderzoek op beide niveaus plaats. Een laatste belangrijke vernieuwing is de mogelijkheid om een beknopt verzoek om clementie in te dienen. Wanneer het kartel bij voorkeur op Europees niveau zal behandeld worden, kan men naast een Europees verzoek om clementie, tegelijk een beknopt verzoek indienen op het Belgisch niveau. Zo wordt ook op het Belgisch niveau de plaats in de rang verzekerd.