In de kijker: wat als u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van uw aannemer?

Elke professional die in de professionele context werken in onroerende aard of activiteiten in de bewakings- of vleessector laat uitvoeren, valt onder de wettelijke inhoudingsplicht. Dit heeft tot gevolg dat u, als professional hoofdelijk aansprakelijk kan gesteld worden voor de fiscale en sociale schulden die uw medecontractant heeft.

Wat het juist is, wanneer het van toepassing is en hoe je de hoofdelijke aansprakelijkheid kunt vermijden, komt u hier te weten.

1.     Wat?

De inhoudingsplicht is een wettelijk ingeschreven verplichting die professionals belast. Het legt ze de verplichting op om – in bepaalde gevallen – op het ogenblik van betaling van een factuur aan zijn medecontractant te controleren of deze medecontractant schulden heeft bij de fiscus of de sociale zekerheid.

Is dit het geval: dan bent u verplicht om een inhouding te doen op het factuurbedrag (exclusief BTW) van 15% in geval van schulden bij de fiscus en van 35% in geval van schulden bij de RSZ.

Doet u dit niet, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige schuld bij de fiscus én de RSZ. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt wel beperkt tot de totale prijs van de werken.

2.     Wanneer?

De inhoudingsplicht speelt niet altijd. Particuliere opdrachtgevers die werken laten uitvoeren aan privé onroerend goed, vallen niet onder deze verplichting.

Alleen ondernemingen die in een professionele context werken laten uitvoeren, zullen onder de inhoudingsplicht vallen. Daarbij is het niet van belang of dit een eenmalige, sporadische of regelmatige samenwerking is. Van zodra er een factuur moet betaald worden, speelt de inhoudingsplicht.

De inhoudingsplicht speelt daarenboven alleen indien de onderneming werken in onroerende staat of activiteiten in de bewakings- of vleessector laat uitvoeren. Werken in onroerende staat is veel ruimer dan het op het eerste gezicht lijkt: het gaat niet alleen over bouwwerken, maar over alle werken die uitgevoerd worden op of aan een onroerend goed, zoals:

  • Schoonmaken van de gebouwen
  • Ruitenwassen
  • Elektriciteitswerken
  • Schilderwerken
  • Bouwwerken
  • Levering van stortklaar beton
  • Enzovoort


Activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw vallen dan weer niet onder de noemer werken in onroerende staat voor wat betreft de inhoudingsplicht.

Deze inhoudingsplicht speelt ook voor aannemers zelf die in het kader van hun professionele activiteit een beroep doen op onderaannemers.

3.     Hoe te vermijden?

De inhoudingsplicht is wettelijk vastgelegd en kan niet vermeden worden. De hoofdelijke aansprakelijkheid daarentegen, kan wel vermeden worden, dit door de inhoudingsplicht correct uit te voeren.

Voor elke betaling van een factuur die onder de inhoudingsplicht valt, dient een controle uitgeoefend te worden. Dit kan eenvoudig en snel uitgevoerd worden door het ondernemingsnummer van de aannemer in te geven in volgende website: https://www.checkinhoudingsplicht.be/

Toont deze website een groen scherm dan heeft uw medecontractant geen fiscale noch sociale schulden. Na deze controle kunt u uw factuur met een gerust hart betalen.

Toont de website een rood scherm, dan heeft uw medecontractant wél fiscale en/of sociale schulden. In dat geval mag u niet zonder meer de factuur betalen: bij fiscale schulden dient u 15% van het factuurbedrag in te houden, bij sociale schulden is dit 35%. Heeft uw medecontractant zowel fiscale als sociale schulden, dan dient u 50% (15% + 35%) in te houden!

De website toont automatisch de betaalgegevens om de in te houden bedragen door te storten naar de FOD Financiën, dan wel naar de RSZ. Het overige factuurbedrag kunt u betalen aan uw medecontractant.

Stelt u via de checkinhoudingsplicht vast dat uw medecontractant fiscale en/of sociale schulden heeft én is uw factuurbedrag gelijk aan of hoger dan € 7.143,00, dan wordt u nog een bijkomende verplichting opgelegd. Dan dient u aan uw medecontractant een attest op te vragen dat het bedrag van de schuld weergeeft. Blijkt daaruit dat de schuld kleiner is dan de verplichte in te houden 15% of 35%, dan kunt u het in te houden bedrag beperken tot de werkelijke schuld. Is de schuld hoger of ontvangt u het attest niet binnen de maand, dan zult u de volledige inhouding van 15% of 35% moeten uitvoeren.

Als u deze inhoudingsplicht niet correct uitoefent, bent u dus hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van uw medecontractant. Maar daar stopt het helaas niet: u bent daarenboven ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderaannemer van uw medecontractant. Het is dan ook aan te raden om deze zeer vergaande aansprakelijkheid contractueel af te dekken.

4.     Bewijs

De controle effectief uitvoeren is één ding, het naderhand nog kunnen bewijzen tegenover de fiscus of de RSZ is iets anders. Daarom raden we u aan van elke controle een bewijs bij te houden. Dit kan eenvoudig weg door een print screen te nemen of door het attest op de website te downloaden (via het plusteken). Na de controle dient de betaling onmiddellijk uitgevoerd te worden. Wacht u bijvoorbeeld na controle nog een dag met de betaling van de factuur, dan creëert u een blinde hoek: op de dag van betaling kan er namelijk wel reeds een schuld vermeld staan op de website!

Meer weten? Voor al uw vragen of nazicht van uw algemene voorwaarden kunt u terecht bij Marlex advocaten (www.marlex.be of mail naar stefanie.claeys@marlex.be)

Auteurs
Marc D'hoore
Marc D'hoore
Stefanie Claeys
Stefanie Claeys