Faillissementsrecht: vanaf 1 april 2017 dient u uw aangiftes van schuldvordering elektronisch in te dienen

De Orde van Vlaamse Balies, de groepering van alle Vlaamse advocaten, start op 1 april 2017 met de uitrol van haar nieuw digitaal faillissementsdossier RegSol (Centraal Register Solvabiliteit). Op dit digitaal platform zullen rechtbanken, curatoren en schuldeisers op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen. De uitrol van het digitaal platform heeft een belangrijke impact op de wijze waarop u, als mogelijk schuldeiser in een faillissement, uw aangifte van schuldvordering in het faillissement indient en de afhandeling van het faillissement verder opvolgt. Marlex wijst u de belangrijkste elementen aan.

De invoering van RegSol kadert in de globale digitalisering en informatisering van justitie. De curatoren over een faillissement zullen voortaan hun faillissementsdossiers en daarbijhorende stukken elektronisch kunnen opladen en beheren. Ook de rechtbanken (rechters, rechter-commissarissen en griffiers) krijgen toegang tot het platform waardoor vonnissen en beschikkingen eveneens elektronisch en automatisch zullen worden opgeladen op het platform. Dit zal een aanzienlijke verlichting van de werklast van de griffies betekenen nu de hele papierstroom en verwerking ervan zal verdwijnen en vervangen wordt door het elektronische dossier, beheerd door de curator.

Ook voor u als mogelijk schuldeiser in een faillissement heeft de invoering van RegSol echter een aantal belangrijke gevolgen. Schuldeisers zullen immers voortaan digitaal hun aangifte van schuldvordering moeten ingeven. Dit zal dienen te gebeuren via de website www.regsol.be. Op diezelfde website zal u voor de inwerkingtreding van het platform op 1 april 2017 een duidelijke handleiding en enkele instructiefilmpjes kunnen terugvinden die u zullen moeten begeleiden bij de elektronische aangifte van uw schuldvordering.

De verplichting tot elektronische aangifte van uw schuldvordering geldt voor alle schuldeisers, met uitzondering van de natuurlijke personen die niet worden vertegenwoordigd door een raadsman en de rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn. Indien u als particulier aldus geen beroep wenst te doen op een advocaat voor de indiening van uw schuldvordering, hoeft u niet verplicht de elektronische weg te gebruiken. In dat geval kan u (net als de buitenlandse rechtspersonen) aangetekend of tegen ontvangstbewijs uw stukken op papier neerleggen op het kantooradres van de curator. De curator zorgt vervolgens voor de verdere elektronische afhandeling van de schuldvordering.

Schuldeisers die een elektronische aangifte van schuldvordering doen, zullen daarvoor een retributie moeten betalen. Deze retributie wordt voor 2017 voor het indienen van een schuldvordering bepaald op een bedrag van 6 euro. Schuldeisers krijgen daarentegen zelf ook toegang tot het elektronische faillissementsdossier en zullen dus hun aangifte, indien nodig, eenvoudig elektronisch kunnen aanpassen in plaats van een nieuwe aangifte in te dienen.

Voormelde regeling geldt volgens de wet in principe pas voor faillissementen die open worden verklaard nà de dag van inwerkingtreding van de wet en het digitaal platform, zijnde 1 april 2017, doch de faillissementsvonnissen uitgesproken in de maand maart, maken nu reeds melding van de elektronische aangifte.

Auteurs
Stijn Berlamont
Stijn Berlamont