Een online e-reputatie uitbouwen
Voor vele ondernemingen is de online communicatie geëvolueerd van een monoloog (het hebben van een website) naar een dialoog: klanten en gebruikers kunnen online reageren via diverse platformen. De opinie van één individu kan zich gemakkelijk over de verschillende netwerken verspreiden en de mening van duizenden mensen beïnvloeden. Indien dit een positieve boodschap is, is dit een krachtige marketingtool, maar een negatieve opinie kan al snel uw reputatie aantasten. Marlex zoekt uit hoe u als ondernemer uw online reputatie kan beschermen.

JURIDISCHE GRONDEN OM TE REAGEREN OP EEN NEGATIEF BERICHT

De wetgeving biedt enorm veel mogelijkheden om te reageren op schadelijke berichtgeving. Afhankelijk van de inhoud en de auteur van het bericht heeft u verschillende opties.

Vooreerst kan u zich beroepen op de intellectuele eigendomsrechten: het gebruik van een merkteken, ook wanneer het louter ter informatie gebruikt wordt, is beschermd. Ook het auteursrecht kan ingeroepen worden wanneer het bericht een dergelijk werk bevat, en bijvoorbeeld verwijst naar interne nota’s. Wanneer het bericht foto’s bevat, kan het portretrecht eveneens een uitweg bieden.

U kan zich ook beroepen op de privacywetgeving indien het bericht informatie in verband met een bepaalde persoon weergeeft. Ten aanzien van werknemers gelden dan weer bijkomende specifieke regels over de verspreiding van informatie die men in de uitoefening van zijn beroepsarbeid ontvangt. Op Europees niveau werd er recentelijk (15 april 2016) een richtlijn goedgekeurd door het parlement ter bescherming van de ‘trade secrets’ die bijkomende bescherming biedt.

Indien de berichtgeving er daadwerkelijk op gericht is schade aan te richten, kan u zich eveneens beroepen op de Belgische strafwet die laster en eerroof bestraft (art. 443-444 Strafwetboek), evenals kwaadwillige ruchtbaarmaking (art. 449 Strafwetboek) en beledigingen (art. 448 Strafwetboek).

Al deze hierboven opgesomde wetgeving beperkt de vrijheid van meningsuiting en kan dus worden ingeroepen tegen schadelijke berichtgeving.

KIEZEN VOOR DE BESTE STRATEGIE

Hoewel u zich juridisch op vele gronden kan beroepen, is het verstandig goed na te denken over de juiste strategie. Een te agressieve (juridische) reactie kan een agressieve tegenreactie van de auteur uitlokken en zorgen dat het bericht meer (negatieve) publiciteit met zich meebrengt dan het oorspronkelijk had. Dit noemt men het Streisand-effect. Vaak doet u er dus goed aan om in eerste instantie te kiezen voor een constructief contact.

Als mogelijke oplossing kan u een rechtzetting eisen indien er foutieve informatie werd verspreid. U kan het bericht laten anonimiseren waardoor alle identificatiegegevens uit het bericht worden verwijderd. U kan ook aan zoekmachines vragen om bij een zoekopdracht geen rekening meer te houden met een bepaald bericht (de-indexering). Het bericht bestaat dan nog altijd, maar is minder zichtbaar op het internet. Een volgende stap is het vragen van een totale verwijdering van het bericht. Ook op marketingvlak heeft u diverse mogelijkheden: u kan antwoorden op het negatieve bericht, of het bericht bedelven onder een toevloed van nieuwe positieve berichten.

Afhankelijk van het soort bericht en de intentie van de auteur, kan u dus diverse wegen bewandelen. Het is evenwel altijd aan te raden snel te reageren, voor het bericht zich verder kan verspreiden.