Hof van Cassatie bevestigt: ‘afwachten’ in een milieustakingsvordering staat niet gelijk aan ‘stilzitten’

In een eerdere nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 11.05.2020) werd er toelichting gegeven bij het arrest van het hof van beroep te Gent van 6 maart 2020 in het kader van de zogenaamde milieustakingsvordering.

Wij wezen er toen al op dat dit arrest een welgekomen houvast kan betekenen voor zowel ondernemingen als overheden die geconfronteerd worden met een (dreigende) vordering namens bepaalde omwonenden wegens milieuhinder.

In haar arrest van 6 maart 2020 oordeelde het hof van beroep te Gent (2019/AR/1144, onuitgegeven) meer bepaald zeer duidelijk dat er van enig stilzitten geen sprake is wanneer de lokale overheid aangeeft dat:

  • zij voorlopig niet zou optreden in afwachting van:
    • een lopende vergunningsprocedure;
    • én een lopend handhavingstraject van de bevoegde milieu-inspectie;
  • en er daarbij geen dermate grote hinder is die een onmiddellijke actie noodzakelijk maken.

 

Het hof stelde hierbij evenzeer klaar en duidelijk:

“In deze omstandigheden kon van de gemeente niet worden verwacht dat zij een stakingsvordering of andere maatregel nam ten aanzien van (het kwestieuze bedrijf van) appellanten, zonder de uitkomst van minstens een van de (twee) hangende administratieve procedures inzake de verleende vergunningen, of minstens het resultaat van de bemoeienissen van de Omgevingsinspectie af te wachten; dit terwijl er (uit de gegevens waarvan het hof vermag kennis te nemen) ook niet naar voor komt dat er op dat ogenblik dermate grote milieuhinder heerste dat een onmiddellijk ingrijpen zonder voormeld afwachten zich opdrong.”

De betrokken inwoners konden zich echter niet vinden in de beoordeling van het hof van beroep en trokken ten strijde naar het Hof van Cassatie. Het cassatieberoep werd echter verworpen bij arrest van 15 januari 2021 (C.20.0274.N). In een zeer bondig, maar pertinent, arrest oordeelde het Hof dat:

  • de vraag of een gemeente al dan niet in gebreke blijft tot de feitelijke beoordeling van de rechter ten gronde behoort, rekening houdende met alle omstandigheden van het dossier
  • de beoordeling die het hof van beroep te Gent gemaakt heeft in haar arrest van 6 maart 2020 naar recht verantwoord is.

 

De uitspraak van het Hof van Cassatie bevestigt eens te meer dat overheden en/of ondernemingen die met een milieustakingsvordering geconfronteerd (dreigen te) worden, er dan ook goed aan doen om gevat te antwoorden op de verplichte voorafgaande ingebrekestelling zodat de lokale overheid geen stilzitten verweten kan worden.

Marlex heeft een zeer ruime expertise in het begeleiden van ondernemingen en overheden die geconfronteerd dreigen te worden met een milieustakingsvordering, alsook in het kader van een effectieve milieustakingsprocedure.

Hulp nodig? Team Overheid en Omgeving staat voor u klaar om het milieutechnische en/of stedenbouwkundige aspect van uw dossier op een juridisch verantwoorde en persoonlijke manier te begeleiden.

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat over dit thema? Of wenst u een gratis cliëntenseminarie bij te wonen? Neem contact met ons op of hou onze website in de gaten!

Auteurs
Gregory Vermaercke
Gregory Vermaercke