Soap VAA gratis woonst eindelijk ten einde?

Tot voor kort was de formule om het voordeel alle aard voor een gratis woonst te berekenen verschillend naargelang u als bedrijfsleider gratis in de woning van uw vennootschap woont, dan wanneer een natuurlijk persoon u een woning kosteloos ter beschikking zou stellen. In het laatste geval werd het belastbaar voordeel forfaitair geraamd op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI). Bij een gratis terbeschikkingstelling door een rechtspersoon, moest het berekende voordeel nogmaals verhoogd worden met een vermenigvuldigheidsfactor van 1,25 als het geïndexeerd KI niet hoger was dan 745 euro, in de andere gevallen werd een vermenigvuldigheidsfactor van 3,8 gehanteerd.

De rechtspraak heeft die discriminatie herhaaldelijk veroordeeld. Vandaar dat de Administratie vorig jaar besliste dat, in afwachting van een nieuwe regeling, voorlopig geen vermenigvuldigheidsfactor meer moest worden toegepast. In alle gevallen mocht het voordeel gewoonweg geraamd worden op 100/60 van het geïndexeerd KI.

Het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 (BS 27 december 2018) voorziet nu een nieuwe, definitieve(?) regeling: vanaf 1 januari 2019 dient het belastbaar voordeel in alle gevallen gelijk te zijn aan 100/60 van het geïndexeerd KI, vermenigvuldigd met factor 2 (ongeacht of het voordeel wel of niet verstrekt wordt door een rechtsperspoon, en ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen).

Vele bedrijfsleiders van vennootschappen met een gratis firmawoning zullen tevreden zijn met deze nieuwe forfaitaire formule waarin de vermenigvuldigingsfactor 2 in plaats van 3,8 wordt gebruikt. Anderen, met name de genieters van een gratis woonst die hun ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon, zien hun belastbaar voordeel  verdubbelen. Ook de genieters van een gratis woonst met een geïndexeerd KI niet hoger dan 745 euro, hun ter beschikking gesteld door een rechtspersoon, worden getroffen door een stijging van het belastbaar voordeel (van 1,25 keer 100/60 van het geïndexeerd KI, naar 2 keer 100/60). Deze twee getroffen categorieën zullen heel wat minder opgetogen zijn met de nieuwe berekeningsformule en de vraag stelt zich dan ook of er met deze nieuwe regeling daadwerkelijk een einde komt aan de soap over het voordeel alle aard gratis woonst.

Heeft u hieromtrent nog vragen? Contacteer Lobke Pottie via advocatenkantoor@marlex.bewww.marlex.be