De fiscale ondersteuning van ondernemingen in tijden van het coronavirus

Om ondernemingen die hinder ondervinden van (de maatregelen rond) het coronavirus te ondersteunen in deze financieel moeilijke periode, heeft de FOD Financiën een aantal steunmaatregelen uitgevaardigd. Bepaalde maatregelen kunnen gevraagd worden door het invullen van een eenvoudig formulier, andere maatregelen worden van rechtswege verleend.

Aan te vragen steunmaatregelen

Elke natuurlijke- of rechtspersoon die in het bezit is van een ondernemingsnummer en die gevolgen ondervindt van de uitbraak van het coronavirus, kan beroep doen op een aantal aan te vragen steunmaatregelen. Ondernemingen met structurele betaalmoeilijkheden die niet veroorzaakt werden door het coronavirus kunnen zich uiteraard niet beroepen op onderstaande maatregelen.

De hinder die uw onderneming ondervindt, kan aangetoond worden door bijvoorbeeld een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een ‘kettingreactie’ met partnerondernemingen,…

Zeer concreet bestaan de maatregelen uit:

 • het verlenen van een afbetalingsplan;
 • het verlenen van een vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • het kwijtschelden van boeten wegens niet-betaling.

 

Deze maatregelen moeten worden aangevraagd door middel van het indienen van een formulier. Dit formulier en de manier waarop dit formulier kan worden ingediend, vindt u terug op de volgende pagina: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19 

De aanvraag voor de steunmaatregelen moet ten laatste ingediend worden op 30 juni 2020 en kan schulden omvatten die betrekking hebben op bedrijfsvoorheffing, btw, personen-, vennootschap- en rechtspersonenbelasting.

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden gekoppeld aan het verkrijgen van de gunstmaatregelen. Zo moeten de voorwaarden voor het indienen van de aangiften nageleefd worden en mogen de schulden niet voortkomen uit frauduleuze situaties.

De steunmaatregel kan ook ingetrokken worden wanneer het afbetalingsplan niet wordt nageleefd of er zich een collectieve insolventieprocedure voordoet zoals een faillissement of gerechtelijke organisatie.

Uitstel aangifte van rechtswege

Volgende aangiftetermijnen worden automatisch verlengd voor elke onderneming:

 • Voor aangiften in de vennootschaps- , rechtspersonenbelasting en BNI-Ven (Belasting der Niet-Inwoners-vennootschappen) wordt de termijn voor het indienen verlengd tot 30 april 2020. Dit geldt enkel voor aangiften waarvan de datum van indiening verstrijkt tussen 16 maart en 30 april.
 • Voor periodieke btw-aangiften worden volgende termijnen verlengd:
  • maandaangifte van februari verlengd tot 6 april 2020;
  • maandaangifte van maart verlengd tot 7 mei 2020;
  • aangifte van het eerste kwartaal van 2020 verlengd tot 7 mei 2020.

 

Hetzelfde geldt voor de intracommunautaire opgaven.

 • De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting wordt eveneens verlengd tot 30 april 2020 of tot 4 maanden na het stopzetten van de btw-activiteiten.

 

Uitstel betaling van rechtswege

Er wordt automatisch en aan elke onderneming een uitstel van betaling van 2 maanden verleend zonder dat er nalatigheidsinteresten verschuldigd zullen zijn.

 • Voor btw-vorderingen betekent dit dat de:
  • maandaangifte van februari betaald mag worden tot 20 mei 2020;
  • maandaangifte van maart betaald mag worden tot 20 juni 2020;
  • aangifte van het eerste kwartaal van 2020 betaald mag worden tot 20 juni 2020.
 • Voor betalingen in het kader van de bedrijfsvoorheffing betekent dit dat de:
  • maandaangifte van februari mag betaald worden tot 13 mei 2020;
  • maandaangifte van maart betaald mag worden tot 15 juni 2020;
  • aangifte van het eerste kwartaal van 2020 betaald mag worden tot 15 juni 2020.
 • Voor betalingen in het kader van de personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en BNI (Belasting der Niet-inwoners) geldt dit uitstel voor aanslagen gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 

De maatregelen in verband met het uitstel van aangifte en betaling doen geen afbreuk aan de steunmaatregelen die moeten aangevraagd worden. Deze algemene maatregelen kunnen immers over een langere periode uitwerking hebben.

Hoewel het geheel van de opgesomde maatregelen geen wondermiddel is tegen de gevolgen die ondernemingen ondergaan, is dit een welgekomen verlichting van de fiscaal-administratieve lasten die op de getroffen ondernemingen rusten.

Hulp nodig? Marlex biedt u de geschikte expertise aan binnen de tak Tax. We staan u graag deskundig bij.

Auteurs
Elke Malfait
Elke Malfait