Verlaging Vennootschapsbelasting: “Hoera!” of “Pas Op!”
Het is intussen algemeen gekend dat de regering van plan is om de tarieven inzake vennootschapsbelasting te laten dalen. Vraag is of dit nu een fiscaal cadeau is dan wel een (potentieel) vergiftigd geschenk. De fiscale hervorming moet namelijk een ‘budgetneutrale’ operatie worden. Ten opzichte van het voordeel van een lager tarief staat ook het nadeel van enkele compenserende maatregelen. 
Toelichting tariefverlaging algemeen 

Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt op vandaag 33%. Dit tarief wordt nog verhoogd met een crisisbijdrage van 3%, zodat het reëel tarief 33,99% bedraagt.

Het basistarief zou de komende jaren dalen naar 29% in 2018 en naar 25% in 2020. De crisisbijdrage zou dalen naar 2% in 2018 om te worden afgeschaft in 2020. Concreet zou het reëel tarief van 33,99% dus dalen naar 29,58% in 2018 en naar 25% in 2020.

Verlaagd tarief voor KMO’s

Voor KMO’s zou vanaf 2018 voorzien worden in een vermindering van het belastingtarief naar 20% op de eerste schijf van 100.000 euro fiscaal resultaat. De aanvullende crisisbijdrage zal dalen naar 2% in 2018 en 0% in 2020.

Het gedeelte dat 100.000 euro fiscaal resultaat overstijgt, zal onderworpen worden aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting, zijnde 29% in 2018 en 25% in 2020.

Het progressief opklimmend tarief zoals we het vandaag kennen voor KMO’s zal verdwijnen.

Budgetneutrale operatie

De regering heeft wel laten weten dat de daling van de nominale tarieven voor de schatkist en ‘budgetneutrale’ operatie moet zijn. De vennootschapsbelasting moet m.a.w. in de toekomst nog evenveel geld in het laatje brengen als vandaag. Dat kan enkel door het invoeren van enkele compenserende maatregelen.

Specifieke compenserende maatregelen voor KMO’s

Een aantal van de compenserende maatregelen heeft uitsluitend betrekking op de KMO’s:

  • Een KMO zal pas toepassing kunnen maken van het nieuwe verlaagde tarief, indien aan minstens één bedrijfsleider/natuurlijke persoon een minimumbezoldiging van 45.000 euro wordt;
  • Hervorming van het systeem van afschrijvingen: degressief afschrijven verdwijnt, en ook KMO’s zullen binnenkort pro rata moeten afschrijven;


Algemene compenserende maatregelen

Enkele andere compenserende maatregelen zijn van toepassing op alle vennootschappen, maar lijken toch eerder de grote vennootschappen te viseren:

  • Invoering van een minimumbelasting door beperking van enkele aftrekposten. Bij winsten boven 1.000.000 euro zal vanaf volgend jaar bijna altijd 30% van de winst die hoger is dan 1.000.000 euro belast worden;
  • Afbouw van de notionele interestaftrek. In de toekomst zal enkel nog de aangroei van het eigen vermogen in rekening worden gebracht;
  • Meerwaardebelasting op aandelen indien niet bijkomend aan de participatievoorwaarde is voldaan (bezit van minimum tien % van de aandelen of waarde van de participatie minimaal 2,5 miljoen euro);
  • De interestaftrek wordt beperkt. Dit zal vooral van belang zijn bij leningen die binnen dezelfde groep worden toegekend;
  • Belastingvrije kapitaalvermindering wordt geschrapt. Bij een kapitaalvermindering zal fiscaal een pro rata aanrekening moeten gebeuren op de belaste reserves en het gestort kapitaal. Op de aanrekening op de reserves zal dan roerende voorheffing verschuldigd zijn;


Besluit

Het is uiteraard nog wachten op de definitieve wetteksten, maar het lijkt nu al duidelijk dat de fiscale hervorming niet voor alle belastingplichtigen een kostenbesparing zal opleveren. Wat de regering geeft met de ene hand, wordt met de andere teruggenomen.

Zodra er verder concreet nieuws is omtrent de implementatie van het zomerakkoord, brengt Marlex u op de hoogte via navolgende nieuwsbrieven.

Auteurs
Elke Malfait
Elke Malfait