Week van de bedrijfsoverdracht | Vergunningenproblematiek bij overname van uw onderneming

Bij een overname van een onderneming dient men steeds te controleren of alle nodige vergunningen in orde zijn.

Vooreerst dient men uiteraard te controleren of de nodige stedenbouwkundige- en milieuvergunningen zijn aangevraagd en bekomen. Sinds 1 januari 2018 kunt u de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samen aanvragen in 1 procedure: de omgevingsvergunning.

Controleer verder zeker of de handelsvestigingsvergunning in orde is voor huidige handelsoppervlakte en branchering.

Wie een detailhandel wil exploiteren, moet immers niet alleen over de nodige stedenbouwkundige- en milieuvergunningen beschikken, maar in de meeste gevallen dient men eveneens te beschikken over een handelsvestigingsvergunning of sociaal-economische machtiging.

De handelsvestigingsvergunning of sociaal-economische machtiging betreft een speciale vergunning die vereist is voor elke kleinhandelszaak met een netto-verkoopoppervlakte van meer dan 400 m², die toegankelijk is voor het publiek.

Deze vergunning dient te worden aangevraagd bij de gemeente van de vestigingsplaats.

Voor een beperkte uitbreiding en verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde aanvraagprocedure.

Andere bijzondere relevante vergunningen zijn – afhankelijk van de branche – zijn een terrasvergunning, een vergunning voor de plaatsing van reclamepanelen, een vergunning voedselveiligheid, e.d..

Indien de vergunningen niet in orde zijn, dient men in elk geval tijdig te zorgen voor regularisatie.

Let zeker ook op dat dat bekomen vergunningen nog niet zijn vervallen.

Zo vervallen omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen of gemengde projecten indien niet binnen de 2 jaar na het bekomen van de vergunning gestart is met de uitvoering van de bouwwerken. Daarnaast vervalt de omgevingsvergunning als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Een handelsvestigingsvergunning vervalt van rechtswege wanneer binnen vier jaar na de aflevering ervan de uitvoering van het project niet werd aangevat.  De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten van rechtswege vervalt dan weer indien de kleinhandelsactiviteiten niet aanvangen binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning.

Lopende vergunningen blijven geldig bij overname. Je hoeft bij een overname van een bedrijf aldus geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wel dient u bij overname van de vergunning te zorgen voor een voorafgaande melding aan de bevoegde overheid.

Als gevolg van deze melding zal de procedure ‘actualisatie als gevolg van de overdracht’ worden opgestart. Deze procedure betreft een louter administratieve handeling die aanduidt aan welke inrichting de omgevingsvergunning is gebonden. Dit heeft tot gevolg dat er een actualisering zal gebeuren van de vergunning, m.a.w. het toekennen in van de actuele rubrieken voor alle ingedeelde activiteiten voor het geheel van de inrichting.

Voor bijstand bij de vergunningsproblematiek in het kader van uw overname-transacties kan u steeds bij de experten van de cel omgevingsrecht bij Marlex terecht.

Meer weten? In het kader van de week van de bedrijfsoverdracht organiseert Marlex op donderdag 24 oktober 2019 vanaf 18 uur een gratis infosessie waarin de bedrijfsoverdracht praktisch wordt toegelicht. U bent van harte uitgenodigd om deze infosessie bij te wonen. Interesse? Schrijf u tijdig in via deze link of op +32 (0)50 83 20 38.

Auteurs
Gregory Vermaercke
Gregory Vermaercke