Over de afwerkingsregel en de bekleding van wachtgevels: wachten niet aan de orde!
In het arrest nr. 236.627 van 1 december 2016 boog de Raad van State zich (als cassatierechter) over de vraag of voor de toepassing van de afwerkingsregel van artikel 4.4.3. VCRO vereist is dat de enkele wand die is opgetrokken tot tegen de perceelgrens, reeds op 1 september 2009 beschermd was door een tijdelijke waterafstotende bekleding. 

De Raad van State oordeelde als volgt:

 
“10. Artikel 4.4.3, derde lid, VCRO luidt: 

“Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, wordt onder „wachtmuur? verstaan:
[…]
2° een enkele wand die reeds op 1 september 2009 is opgetrokken tot tegen de perceelsgrens, en die beschermd is door een tijdelijke waterafstotende bekleding”.

11. Deze decretale bepaling kan op een verschillende wijze opgevat worden. Het bestreden arrest kon deze bepaling derhalve uitleggen op grond van de parlementaire voorbereiding ervan.

12. Uit de parlementaire voorbereiding wordt afgeleid dat:
– een voorwaardelijke afwijkingsregel wordt ingevoerd voor het bouwen van een eengezinswoning op een perceel dat niet voor woningbouw bestemd is, meer bepaald voor ofwel het aanbouwen bij een bestaande wachtmuur ofwel het bouwen tussen twee bestaande wachtmuren;
– met wachtmuur wordt bedoeld hetzij een wand die deel uitmaakt van een op de perceelsgrens opgetrokken dubbele wand, hetzij “een enkele wand, opgetrokken tot tegen de perceelsgrens, dewelke beschermd is door een tijdelijke waterafstotende bekleding” (Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/1, 138 en 984);
– de afwerkingsregel slechts kan worden toegepast indien de wachtmuur reeds op 1 september 2009 bestaat (Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2011/3, 30 en nr. 2011/6, 52 en 81). 


Voor de toepassing van de afwijkingsregel van artikel 4.4.3 VCRO, meer bepaald het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het aanbouwen bij een bestaande wachtmuur, is aldus vereist dat de enkele tot tegen de perceelsgrens opgetrokken wand op 1 september 2009 beschermd is door een tijdelijke waterafstotende bekleding.”

Met andere woorden het is noodzakelijk dat de wachtmuur waar men in toepassing van de afwerkingsregel van art. 4.4.3. VCRO wenst tegenaan te bouwen, wel degelijk reeds op 1 september 2009 beschermd is door een tijdelijke waterafstotende bekleding. Men kan dus geen wachtmuur ‘creëren’ door deze wand naderhand nog te voorzien van een tijdelijke waterafstotende bekleding.

Of hoe nogmaals bevestigd wordt dat een uitzonderingsregel restrictief en zeker niet experimenteel toegepast moet worden…