Opnieuw strenger, opnieuw omzetverlies: kan de overheid ook u helpen?

We zagen de bui al hangen: stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames en bijgevolg een overlegcomité met nieuwe beperkingen. Deze beperkingen hebben in verschillende sectoren opnieuw omzetverlies en bijkomende kosten tot gevolg. Daarom zagen de verschillende regeringen van ons land zich genoodzaakt opnieuw stil te staan bij de steunmaatregelen voor diegene die economisch getroffen worden. Het betreffen maatregelen van zowel de federale regering, de Vlaamse regering als de regionale overheden.

In deze nieuwsbrief bezorgen wij u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen in deze vierde golf.

Federale steunmaatregelen

1. Verlaging RSZ-bijdragen evenementensector

De evenementensector, die door sluitingen wordt getroffen, zal een verlaging van de RSZ-bijdragen genieten in het vierde kwartaal van 2021. Deze nieuwe maatregel is dus van toepassing op evenementen, cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen.

Daarnaast zullen bedrijven belastingen op inkomsten uit geannuleerde evenementen kunnen recupereren.

2. De verhoogde investeringsaftrek 

De verhoogde investeringsaftrek van 25% voor investeringen uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen wordt verlengd voor investeringen gedaan tot eind 2022. Deze maatregel geldt niet uitsluitend voor investeringen gerelateerd aan de coronacrisis. Het is van belang dat het gaat om investeringen in vaste activa die afgeschreven worden over minstens 3 jaar.

3. Het enkelvoudig crisisoverbruggingsrecht en het dubbel overbruggingsrecht

De federale regering besliste de maatregelen van het enkelvoudig crisisoverbruggingsrecht en het dubbel overbruggingsrecht te verlengen tot 31 maart 2022. Deze steunmaatregelen moeten aangevraagd worden bij uw sociaal verzekeringsfonds.

U kan u op het enkelvoudig crisisoverbruggingsrecht beroepen wanneer u een omzetdaling van 40% kan aantonen. In het verleden moest er een omzetdaling van 65% worden bewezen. De maatregel wordt dus uitgebreid.

Alle sectoren kunnen zich op deze beschermingsmaatregel beroepen.

Wanneer u uw zelfstandige activiteit volledig heeft moeten onderbreken -omdat u verplicht wordt door de overheid of omdat uw activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een activiteit die verplicht moet sluiten- kunt u een beroep doen op het dubbel overbruggingsrecht. Net zoals het crisisoverbruggingsrecht houdt deze steun een maandelijkse uitkering in die verschilt in functie van de gezinslast. De steun bedraagt tussen de 3.358,62 euro en 1.343,87 euro afhankelijk of u een volledige of een gedeeltelijke uitkering krijgt.

Deze steunmaatregelen kunnen gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen tot een maximaal bedrag. De som van de uitkering van de steunmaatregel en het andere vervangingsinkomen mag per maand niet hoger zijn dan het toepasselijke bedrag van de steunmaatregel. Bij overschrijding zal het maandelijks bedrag van de uitkering van deze steunmaatregel verminderd worden.

4. De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ voor zelfstandigen

Elke zelfstandige, die door het coronavirus moeilijkheden ondervindt, kan betalingsfaciliteiten voor sociale bijdragen aanvragen.  U moet hiervoor schriftelijk een gemotiveerde aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Wanneer uw aanvraag goedgekeurd wordt, wordt de betaling van de sociale bijdragen met een jaar uitgesteld. Er wordt hierbij geen verhoging aangerekend. Daarnaast is er ook geen invloed op de uitkering.

De maatregel bestond al voor het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021. De federale regering heeft beslist om deze maatregel te verlengen voor de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal van 2022.

Deze steunmaatregel betekent concreet het volgende:

  • De bijdrage van het vierde kwartaal van 2021, die vervalt op 31 december 2021, moet betaald worden voor 15 december 2022.
  • De bijdrage van het eerste kwartaal van 2022, die vervalt op 31 maart 2022, moet betaald worden voor 31 maart 2023. De aanvraag moet uitdrukkelijk worden ingediend op 15 maart 2022.

 

5. De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten

Het is mogelijk om opnieuw uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, btw, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en personenbelasting te bekomen in het eerste kwartaal van 2022.  U wordt dan ook vrijgesteld van nalatigheidsinteresten.

Vlaamse steunmaatregelen

1. Ondersteuning voor zwaar getroffen sectoren

De Vlaamse regering voorziet dat bepaalde zwaar getroffen sectoren terug steun kunnen aanvragen. Het gaat meer bepaald om de volgende sectoren: de eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele indoorclubs, …

Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, bedraagt de steun 10% van de helft van de omzet die uw onderneming had in het laatste kwartaal van 2019. De volgende grenzen kunnen echter niet overschreden worden:

  • Voor een onderneming met 10 werknemers bedraagt de maximum steun 11.250 euro.
  • Voor een onderneming met 10 tot 49 werknemers bedraagt de steun maximaal 22.500 euro.
  • Voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers bedraagt de steun 60.000 euro.

 

Het is belangrijk te vermelden dat deze maatregel nog niet operationeel is. Deze maatregel wordt nog aangemeld bij de Europese Commissie in het kader van de staatssteunregels. Pas na goedkeuring van Europa kan de Vlaamse regering een definitieve beslissing nemen omtrent deze steunmaatregel. Verwacht wordt dat deze maatregel in januari definitief goedgekeurd wordt.

2. Overbruggingslening

Deze lening houdt investeringen in die zich richten op ventilatie, luchtkwaliteit. Daarnaast kan er ook een overbruggingslening worden aangegaan om voorraden te vernieuwen of vaste kosten zoals de handelshuur te dekken. De rente van de lening zal 1% bedragen.

De looptijd van de lening hangt af van het geleende bedrag:

  • Voor leningen tot 50.000 euro is de looptijd van de lening beperkt tot 24 maanden.
  • Voor leningen van meer dan 50.000 euro is de looptijd beperkt tot 36 maanden.

 

Ook deze maatregel is aangemeld bij de Europese Commissie en is bijgevolg nog niet operationeel.

Regionale steun

Ook verschillende steden en gemeenten voorzien in steunmaatregelen voor getroffen ondernemers. Het is interessant na te gaan of uw stad of gemeente steunmaatregelen aanbiedt.

De experten van Marlex volgen de recente initiatieven stipt verder op en houden u verder op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Auteurs
Elke Malfait
Elke Malfait