Openbaar onderzoek zonevreemde bossen: kijk de kat niet uit de boom!

Op 31 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB) – ook wel ‘zonevreemde bossen’ genoemd – voorlopig vastgesteld. De ontwerpkaart bevat bossen met een kwetsbaar en waardevol karakter die niet gelegen zijn binnen het geëigende bestemmingsgebied en moet uiteindelijk leiden tot de bescherming van meer dan 12.000 ha zonevreemde bossen. Momenteel kunnen eventuele opmerkingen of bezwaren met betrekking tot de ontwerpkaart ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek dat nog loopt tot en met vrijdag 14 juli 2017!

Wat zijn ‘zonevreemde bossen’?

Dat zijn bossen die niet gelegen zijn in een zone die overeenkomstig de toepasselijke plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen valt binnen de categorie van gebiedsaanduiding ‘bos’, ‘parkgebied’ of ‘reservaat en natuur’ en dus gelegen zijn buiten de ‘groene bestemmingen’ (bv. in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming).

De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op kaart gezet. U kan de kaart raadplegen via het online geoloket MKWB.

Hoe zijn die bossen nu op de ‘MKWB’-kaart terecht gekomen?

Om de meest kwetsbare waardevolle bossen in beeld te brengen, werden de bossen vooreerst gescreend en gequoteerd aan de hand van vijf criteria (zie art. 90ter, §1 Bosdecreet), m.n.:

 • oppervlakte;
 • biologische waarde;
 • historiek;
 • ligging t.o.v. de gewenste natuur- en bosstructuur; en
 • weging t.o.v. de basiskaart van de inventaris van potentieel waardevolle bossen in Vlaanderen (‘INBO’-kaart).

Vervolgens werden de bossen geselecteerd die door hun zonevreemde bestemming kwetsbaar zijn.

Tot slot werden de bossen waarvoor in de periode tot en met 18 december 2015 al een vergunning tot ontbossing werd gegeven van de kaart gehaald.

Dit alles is gebeurd aan de hand van gestandaardiseerd beschikbaar kaartmateriaal. M.a.w. er werden geen aparte terreincontroles uitgevoerd, zodat het niet ondenkbaar is dat bepaalde percelen op de ontwerpkaart ten onrechte als ‘MKWB’ ingekleurd staan terwijl er bv. op het terrein geen (waardevol) bos meer te bespeuren valt…

Mijn perceel staat ingekleurd als ‘MKWB’: so what?

Het is zeker aan te raden om even te checken of uw perceel op de ontwerpkaart ingekleurd staat als ‘MKWB’ want de (potentiële) gevolgen zijn niet min!

De zonevreemde bossen die voorlopig op de kaart werden vastgesteld, worden immers nu reeds beschermd door een principieel ontbossingsverbod.

Dit impliceert dat die bossen niet meer enkel en alleen via een omgevingsvergunning ontbost kunnen worden maar dat voor een volledige of gedeeltelijke ontbossing eerst bij de Vlaamse Regering een afwijking op het ontbossingsverbod verkregen moet worden.

De Vlaamse Regering zal enkel kunnen afwijken:

 • op gemotiveerd verzoek;
 • na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos;
 • na een ‘integrale en geïntegreerde afweging’ op basis van o.a.:
  • de ecologische waarde;
  • de ruimtelijk-maatschappelijke context; en
  • de principes inzake duurzame ruimtelijke ordening;
 • voor zover het verzoek tot afwijking een compensatievoorstel bevat.

Eens de zonevreemde bossen definitief vastgesteld worden, zal de voormelde verstrengde procedure voor ontbossing bijgevolg bevestigd worden!

Wij hoeven dan ook niet verder uiteen te zetten dat dit een verregaande financiële impact voor u kan hebben wanneer uw perceel op de ‘MKWB’-kaart werd opgenomen…

Wat nu?

Werd uw perceel op de ‘MKWB’-kaart opgenomen, dan is het nu de moment om in actie te schieten!

Zoals reeds aangehaald, kunnen eventuele opmerkingen of bezwaren met betrekking tot de ontwerpkaart worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat momenteel loopt van dinsdag 16 mei 2017 ten en met vrijdag 14 juli 2017.

Wij staan u graag bij om u verder te adviseren en/of om uw opmerkingen of bezwaren tijdig en met de nodige onderbouwing in te dienen.