Openbaar onderzoek Stikstofdossier opgestart: formuleer tijdig uw opmerkingen en bezwaren

De Conceptnota PAS van de Vlaamse Regering zag op 23 februari het levenslicht. Volgens de Vlaamse Regering zou deze nota (ook wel het stikstofakkoord genoemd) duidelijkheid en rechtszekerheid moeten brengen (Lees meer over de inhoud van de conceptnota PAS in onze nieuwsbrief van 21 maart 2022 – Witte rook na bereiken stikstofakkoord… En donkere onweerswolken voor de landbouwsector | Marlex Advocatenkantoor Brugge). Uiteraard wist men dat zowel het ontwerp van het PAS als het ontwerp van het plan-MER nog onderworpen zouden worden aan een openbaar onderzoek. Ondertussen is het zo ver: het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 19 april 2022 tot en met vrijdag 17 juni 2022. Marlex begeleidt u graag bij het indienen van uw bezwaar.

In het ontwerp plan-MER wordt het ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan een milieueffectrapportage (MER) onderworpen. Hierbij wordt nagegaan welke alternatieven er mogelijk zijn voor het PAS, wat de te verwachten gevolgen zijn voor mens en milieu bij het toepassen van het PAS en op welke manier via het PAS aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt of verholpen worden. Op grond van artikel 4.2.11 DABM organiseert elke gemeente, waarvoor het ontwerp van het plan relevant is, een openbaar onderzoek. Het PAS geldt voor het volledige Vlaamse Gewest dus elke Vlaamse gemeente dient een openbaar onderzoek te organiseren.

Dit openbaar onderzoek biedt de mogelijkheid aan alle belanghebbenden om zich uit te spreken over het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER. Derhalve kunnen alle burgers, organisaties, adviesinstanties en besturen opmerkingen, adviezen en bezwaren formuleren. Het raadplegen van de ontwerpen kan fysiek bij het Departement Omgeving en bij uw gemeente of digitaal via hun website. De wijze waarop inspraakreacties ingediend moeten worden, wordt via de kanalen van uw gemeente gecommuniceerd.

Vooral de Landbouwsector heeft reeds veelvuldig aangegeven dat ze gehoord willen worden. De conceptnota PAS lijkt namelijk vooral hen zwaar te treffen. Het openbaar onderzoek biedt hen (maar ook andere stakeholders) nu de kans om opmerkingen, adviezen en bezwaren te formuleren.

Het is cruciaal om deze opmerkingen te formuleren vanuit uw eigen ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving. Er kan vooreerst gewezen worden op mogelijke milieutechnische alternatieven en aandachtspunten.

Hierbij kan óók gedacht worden aan het formuleren van juridisch-technische opmerkingen. Zo kunnen bedrijven, die hun verleende, geldige vergunningen sneller dreigen te zien aflopen dan voorzien, vragen stellen omtrent het rechtszekerheidsbeginsel. Tevens kan aangevoerd worden dat zaken niet vermeld worden of zelfs ontbreken in de ontwerpen. De afwezigheid van de beloofde socio-economische impactanalyse kan bijvoorbeeld als bezwaar aangevoerd worden. Gezien de grote gevolgen voor landbouwbedrijven dient zeker aangedrongen te worden op een degelijk uitgewerkte analyse hiervan.

De opmerkingen van het publiek en de adviesinstanties worden in principe verwerkt in het definitieve PAS. Ze zijn dus van een niet te onderschatten belang en kunnen een grondslag vormen voor aanpassingen of aanvullingen van zowel het plan-MER als het PAS zelf.

Wenst u bezwaar aan te tekenen tijdens het openbaar onderzoek? Heeft u vragen omtrent de gevolgen van het Stikstofakkoord voor uw bedrijf? Team Overheid en Omgeving staat u graag bij met raad én daad. Contacteer gerust een van onze experten.

 

Auteurs
Gregory Vermaercke
Gregory Vermaercke