Het nieuwe Invorderingswetboek: de gevolgen

Op 1 januari 2020 is het nieuwe Invorderingswetboek – of voluit het “Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen” – in werking getreden. Deze nieuwe wet harmoniseert de invorderingsregels van (bijna) alle federale belastingen alsook de bijhorende intresten en boetes. De invordering van bepaalde niet-fiscale schulden wordt eveneens geregeld door dit wetboek. Bovendien zijn nagenoeg alle bepalingen van dit wetboek van toepassing in het contentieux van provincie- en gemeentebelastingen.

De belangrijkste aandachtspunten van het Invorderingswetboek worden hieronder toegelicht.

Medeschuldenaar

Reeds voor de inwerkingtreding van deze wet, kon de ontvanger bepaalde schulden verhalen op een “medeschuldenaar”. Het Invorderingswetboek definieert dit begrip voor het eerst en bakent de positie van de medeschuldenaar nu duidelijk af.

Inhoudingsplicht – (Onder)aannemers

De inhoudingsplicht voor fiscale schulden van een (onder)aannemer, waar diens opdrachtgever of hoofdaannemer aan onderworpen is, wordt overgenomen in het nieuwe wetboek. Dit betekent dat deze verplichting niet meer enkel geldt met betrekking tot inkomstenbelastingen en btw, maar wel voor alle belastingen en vorderingen die onder deze wetgeving vallen.

De principes van de inhoudingsplicht blijven echter hetzelfde.

Kort samengevat geldt deze inhoudingsplicht voor de opdrachtgever of hoofdaannemer die minstens een deel van de werken aan een (onder)aannemer betaalt. Indien deze (onder)aannemer schulden heeft in de zin van het Invorderingswetboek, dient de opdrachtgever of hoofdaannemer 15% van het verschuldigde bedrag (excl. btw) in te houden en door te storten aan de FOD Financiën. Indien de schulden minder dan 15% van de verkoopprijs bedragen, dient enkel het verschuldigde bedrag aan fiscale en niet-fiscale schulden te worden doorgestort.

Het niet naleven van de inhoudingsplicht leidt tot een gedeelde aansprakelijkheid voor de fiscale en niet-fiscale schulden van de (onder)aannemer, evenwel geplafonneerd tot 35% van de totale prijs (excl. BTW) van de werken.

Nieuwigheden bij het innen van schulden

Het Invorderingswetboek voert verder twee nieuwigheden in die het geheel van schulden overzichtelijker maken en de bijhorende invordering vereenvoudigen.

Ten eerste zal u in uw account op MyMinfin een overzicht kunnen vinden van al uw fiscale en niet-fiscale schulden, de zogenaamde ‘burgerrekening’. Via deze applicatie is het mogelijk om de volledige of enkel bepaalde schulden te vereffenen. Naast het effectief afbetalen van de schuld, kan de schuldenaar eveneens opteren om bepaalde schuldvorderingen in te zetten of een krediet te gebruiken.

Ten tweede vervangt de wetgever het btw-dwangbevel door het meer algemene innings- en invorderingsregister. Dit nieuwe register groepeert alle schulden die onder het Invorderingswetboek vallen en creëert daarbij automatisch een uitvoerbare titel, zodanig dat de administratie sneller tot de invordering kan overgaan. Voor wat betreft de inkomstenbelastingen blijft het ‘kohier’ evenwel bestaan.

Onbeperkt uitstel

Het Btw-Wetboek en het Wetboek Inkomstenbelastingen omschreven reeds de mogelijkheid voor een belastingplichtige om een onbeperkt uitstel van invordering te bekomen. Deze gunst kan sinds de invoering van het Invorderingswetboek eveneens verleend worden in het kader van andere federale belastingen en bepaalde niet-fiscale schulden.

Besluit

Dat de wetgever overgaat tot een harmonisatie en hercodificatie van de fiscale wetgeving valt alleen maar toe te juichen. Naast het aspect van de invordering, lijkt het waarschijnlijk dat in de komende jaren ook andere facetten van het fiscaal recht deze evolutie zullen ondergaan.

Hoewel deze doelstelling van de wetgever positief onthaald moet worden, mag de uitvoering hiervan niet te kort schieten. Het harmoniseren en bundelen van één aspect van de fiscale wetgeving in nog maar eens een afzonderlijke wetgeving kan evenwel leiden tot meer versnippering en onduidelijkheid; een effect dat in een frequent wijzigende rechtstak best vermeden wordt.

Hulp nodig? Marlex biedt u de geschikte expertise aan binnen de tak Tax. We staan u graag deskundig bij indien u vragen heeft met betrekking tot het nieuwe Invorderingswetboek .

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat over dit thema? Neem dan zeker contact met ons op!

Auteurs
Elke Malfait
Elke Malfait