De belangrijkste fiscale nieuwigheden en wijzigingen in 2021 voor u op een rij

2020 was in vele opzichten een uiterst moeilijk jaar. Dit heeft de wetgever evenwel niet tegengehouden enkele belangrijke wijzigingen aan te brengen in ons fiscaal landschap. Naast de fiscale steunmaatregelen genomen in het licht van de COVID-19-crisis werden ook enkele belangrijke nieuwigheden in de wet opgenomen.

In deze nieuwsbrief bezorgen wij u een beknopt overzicht van de belangrijkste nieuwigheden waarmee u rekening dient te houden.

1. Effectentaks vanaf 1 miljoen euro

Vanaf 2021 komt er een jaarlijkse effectentaks ten belope van 0,15 procent op effectenrekeningen (in België of in het buitenland) met een waarde van meer dan 1 miljoen euro, in hoofde van natuurlijke personen, of rechtspersonen en oprichters van juridische constructies zoals stichtingen.

De drempel van één miljoen wordt toegepast per effectenrekening en niet langer per titularis. Rekeningen nu nog gaan opsplitsen is niet toegestaan. Volgens de antimisbruikbepaling worden de bedragen op de rekeningen vastgesteld op
30 oktober 2020. Het is aan de belastingbetaler om bij een eventuele splitsing aan te tonen dat die niet bedoeld was om belastingen te ontwijken.

De Belgische financiële instellingen houden de effectentaks in en storten die door. Wie in het buitenland een rekening met 1 miljoen euro of meer heeft, moet daarvan zelf aangifte doen en zelf de taks betalen.

2. Verplichte aangifte van grensoverschrijdende constructies

In juni 2018 trad de Europese Richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 in werking, waarbij de focus lag op de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op fiscaal vlak. Deze richtlijn werd door België in haar interne wetgeving geïmplementeerd en resulteerde in een aangifteplicht van grensoverschrijdende constructies vanaf 1 juli 2020.

Belastingadviseurs en andere intermediairs moeten vanaf 1 juli 2020 informatie over agressieve grensoverschrijdende constructies bij de fiscus melden. Een geplande constructie valt onder de meldingsplicht als er sprake is van een constructie met een grensoverschrijdend karakter en de constructie bovendien ten minste één van de in de richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 (DAC 6-richtlijn) opgesomde ‘wezenskenmerken’ bevat, die kunnen wijzen op een potentieel risico op belastingontwijking.

De melding dient te gebeuren binnen de dertig dagen te rekenen vanaf één van volgende tijdstippen, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt:

 • de dag nadat de constructie voor implementatie beschikbaar is gesteld,
 • de dag nadat de constructie gereed is voor implementatie, of
 • het ogenblik dat de eerste stap in de implementatie is gezet.

 

De meldingsplicht trad in principe in werking op 1 juli 2020. Uit de wet blijkt dat ook een meldingsplicht bestaat voor constructies waarvan de eerste stap al is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020. Die inlichtingen dienden in principe uiterlijk te worden meegedeeld uiterlijk op 31 augustus 2020. Naar aanleiding van de coronacrisis werd evenwel voor beide aangifteplichten een uitstel toegestaan. De aangiftes die in principe reeds vorig jaar dienden te gebeuren, dienen nu uiterlijk 31 januari 2021 te gebeuren.

Het onvolledig verstrekken van inlichtingen wordt bestraft met een boete van 1.250 euro tot 12.500 euro. Het niet of laattijdig verstrekken van de inlichtingen wordt bestraft met een boete van 5.000 euro tot 50.000 euro

3. Einde voordelige schenking voor Nederlandse notaris (einde kaasroute)

In België kan een schenking van roerende goederen op twee manieren gebeuren. Enerzijds is er de schenking via handgift. Anderzijds kunnen/moeten bepaalde roerende goederen geschonken worden via tussenkomst van een Belgische notaris.

Bij een handgift zal geen schenkbelasting verschuldigd zijn. Het risico is wel dat indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, de gift beschouwd wordt als onderdeel van de nalatenschap waarop erfbelasting zal verschuldigd zijn.

Bepaalde schenkingen van roerende goederen dienen evenwel via een notaris te gebeuren. Indien u ervoor kiest te schenken via een Belgische notaris, zal sowieso schenkbelasting verschuldigd zijn.

In de gevallen waarin een notariële akte vereist is voor de geldigheid van de schenking van een roerend goed, werd vaak geopteerd de schenking voor een Nederlandse notaris te voltrekken. Aangezien de Nederlandse notaris niet verplicht was deze schenkingsaktes in België te laten registeren, was geen schenkbelasting verschuldigd.

Vanaf 15 december 2020 is deze piste komen te vervallen. Vanaf 15 december 2020 is zelfs bij een schenking voor een buitenlandse notaris, alsnog een registratie van de akte in België vereist waardoor alsnog schenkbelasting zal verschuldigd zijn.

4. Fiscale wijzigingen en gunstmaatregelen naar aanleiding van de coronamaatregelen

a. Vlaamse win-winlening uitgebreid

Via een win-winlening kunnen particulieren (zoals vrienden en familieleden) een achtergestelde lening verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Een particulier kan tot uiterlijk 31 december 2021 tot 75.000 euro uitlenen aan een Vlaamse kmo en dit voor een looptijd van 5 à 10 jaar. Elke Vlaamse kmo kan tot een bedrag van 300.000 euro win-winleningen aangaan.

De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de lening. Daarenboven wordt voorzien in een uitgebreidere garantie voor de kredietgever. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever 40% (initieel was dit slechts 30%) van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een éénmalig belastingkrediet.

b. Overige steunmaatregelen en fiscale voordelen

 • Aanvraag afbetalingsplan, vrijstelling nalatigheidsinteresten en kwijtschelding boeten wegens niet-betaling van fiscale schulden (BV, btw, PB, VennB, RP): t.e.m. 31 maart 2021 (https://marlex.be/de-fiscale-ondersteuning-van-ondernemingen-in-tijden-van-het-coronavirus/).
 • Btw-tarieven op mondmaskers en hydroalcoholische gels verlaagd tot 6 procent t.e.m. 31 maart 2021.
 • Verhoogde basistarief investeringsaftrek van 25 procent voor uitgevoerde investeringen tussen 12 maart 2020 t.e.m. 31 december 2022.
 • Uitstel betaling onroerende voorheffing 2020, kan in schijven afgelost worden tot eind april 2021.

 

c. Afgelopen steunmaatregelen

 • Verlaging btw-tarief naar 6 procent op restaurant- en cateringdiensten (t.e.m. 31 december 2020).
 • Verhoogde aftrekbaarheid onthaal- en receptiekosten van 50 procent naar 100 procent (t.e.m. 31 december 2020).
 • Hoger belastingvoordeel giften van minstens 40 euro aan erkende instellingen wordt opgetrokken naar 60 procent (t.e.m. 31/12/2020).
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (was enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020).
 • Uitstel van betaling sociale bijdragen (t.e.m. 31/12/2020).

 

Heeft u meer specifieke vragen over de concrete uitwerking van deze maatregelen voor uw onderneming, dan helpen de experten Elke Malfait en Elise Claeys u graag verder.

Auteurs
Elke Malfait
Elke Malfait