Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren!

Een aannemingsovereenkomst impliceert een ruim aantal verplichtingen voor de aannemer, zo ook een informatieverplichting ten aanzien van de bouwheer en andere medecontractanten.

De informatieplicht van de aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen van informatie inzake de aannemingsovereenkomst. Deze informatieplicht strekt zich echter nog verder uit tot een actieve raadgevings- en begeleidingsplicht, hetgeen desgevallend zelfs een waarschuwings- of reactieplicht in hoofde van de aannemer met zich meebrengt.

Zo oordeelde de Rechtbank van Koophandel van Leuven als volgt in haar vonnis dd. 6 oktober 2015:

“Als specialist-aannemer had eiseres een raadgevingsplicht. Eiseres had verweerster moeten verwittigen dat voor de beoogde werken een vergunning vereist was. De informatieplicht is niet beperkt tot het geven van inlichtingen over het contract zelf, maar neemt soms ook de vorm aan van een waarschuwings- of reactieplicht. Eiseres had erover moeten waken dat de stedenbouwkundige vergunning er was alvorens de werkzaamheden te starten. Bovendien had eiseres verweerster moeten attent maken op het risico dat omwonenden zouden klagen over geluidshinder.”

Hieruit blijkt dat de aannemer middels zijn informatieplicht er niet enkel voor dient te zorgen dat de bouwheer afdoende is ingelicht over de uit te voeren werken, de prijs en de geschatte uitvoeringstermijn. De aannemer dient de bouwheer eveneens actief bij te staan in het gehele project. Indien een aannemer bijvoorbeeld tekortkomingen opmerkt in het ontwerp en bijkomende maatregelen aangewezen acht (bv. inzake geluid), dan dient hij hierop minstens te wijzen en de bouwheer hierover te waarschuwen.

Deze onderzoeks-/meldings- en waarschuwingsplicht kan er zelfs toe leiden dat de aannemer moet weigeren het hem gevraagde werk uit te voeren. Dit kan het geval zijn wanneer de aannemer vaststelt dat het ontwerp verkeerd is en/of wanneer hij weet dat de opdracht niet op een vakkundige manier uitgevoerd kan worden. De draagwijdte van de informatieplicht die op de aannemer rust varieert naargelang men al dan niet een specialist ter zake is, in welk geval de invulling van de informatieplicht doorgaans strenger wordt beoordeeld. Op een aannemer-specialist rust dan ook een verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid bij het aanvaarden/uitvoeren van een opdracht.

Auteurs
Gregory Vermaercke
Gregory Vermaercke